Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

12.04.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

60 §

Ulkokuntalaisten, pakolaisten ja paluumuuttajien vammaispalvelunpalveluasumisesta perittävät korvaukset 1.5.2019 lukien

HEL 2019-004119 T 02 05 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että ulkokuntalaisten kotikunnalta ja pakolaisten sekä paluumuuttajien osalta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) peritään vammaispalvelun palveluasumisesta 166 euroa/vuorokausi ulkokuntalaisten, pakolaisten ja paluumuuttajien käyttäessä Helsingin palveluja.

Tämä hinta on voimassa siihen saakka, kunnes vuonna 2020 lasketaan vuoden 2019 toiminnallisen tilinpäätöksen perusteella uudet korvaukset.

Päätöksen perustelut

Korvauksen suuruus perustuu vuoden 2018 tilinpäätöstietoihin.

Lisätiedot

Jari Söderberg, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 43152

jari.soderberg2(a)hel.fi

Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 

Talous- ja suunnittelupalvelut

 

Hallintopalvelut/Päätöksenteon tuki

 

Taloushallintopalvelu/Talpa

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566