Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

12.04.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

59 §

Työnohjauspalvelujen sopimuskauden aloitus

HEL 2018-000917 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti aloittaa työnohjauspalvelujen sopimuskauden Markkinaoikeuden ratkaistua työnohjauspalvelujen kilpailutusta koskevan valitusasian Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan eduksi.

Toimialajohtajan hankintapäätöksessä 21.12.2018, 184 §, valittujen palveluntuottajien kanssa laaditaan kahden (2) vuoden mittaiset sopimukset 1.5.2019 alkaen. Hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden (2) vuoden pituiseen optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 2 500 000 euroa (alv 0 %) koko sopimuskaudelle mahdollinen kahden (2) vuoden optiokausi mukaan lukien.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala kilpailutti työnohjauspalvelunsa kesällä 2018. Kilpailutuksesta tehtiin yksittäisen palveluntuottajan toimesta valitus markkinaoikeuteen. Hankintapäätöksen mukaista sopimuskautta ei ollut lupa panna täytäntöön Markkinaoikeuden käsitellessä valitusasiaa.

Markkinaoikeus hylkäsi 13.2.2019 annetulla päätöksellään nro 60/19 tehdyn valituksen kaikilta osin ja Markkinaoikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi 30 päivän valitusajan jälkeen. Varsinainen sopimuskausi on tämän jälkeen mahdollista aloittaa toimialajohtajan hankintapäätöksen 21.12.2018, 184 §, mukaisesti.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kahden (2) vuoden mittaiset sopimukset ajalle 1.5.2019 – 30.4.2021. Hankintaan sisältyy tilaajan niin päättäessä mahdollisuus kahden (2) vuoden pituiseen optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valitut palveluntuottajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566