Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

22.03.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

49 §

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden työyhteisöjen päivittäminen

HEL 2019-002586 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, muuttaen päätöstään 13.3.2018 § 37, päivittää yhteistoiminnan periaatteiden mukaisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen –palvelukokonaisuuden työyhteisöt liitteen mukaisesti 1.4.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut –palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunta on 19.3.2019 hyväksynyt osaltaan liitteenä olevan päivitetyn listan työyhteisöistä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on nimennyt perhe- ja sosiaalipalvelujen työyhteisöt ja tässä yhteydessä myös perhe- ja sosiaalipalvelujen työyhteisöt päätöksellään 13.3.2018 § 37. Tämän jälkeen on toteutettu uudistuksia, joiden vuoksi työyhteisöjen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. Muutokset on sisällytetty liitteen mukaiseen luetteloon työyhteisöistä.

Lisätiedot

Terttu Kosunen, hallintosihteeri, puhelin: 310 62402

terttu.kosunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Työyhteisöt 1.4.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelukokonaisuuden johtaja

Liite 1

Palvelujen päälliköt

Liite 1

Pääluottamusmiehet

Liite 1

Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö

Liite 1

Työsuojelupäällikkö

Liite 1

Työsuojeluvaltuutetut

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566