Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

20.03.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

47 §

Sosiaali- ja terveystoimialan kriisijohtamisryhmän asettaminen ja jäsenten nimeäminen

HEL 2019-003529 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti asettaa sosiaali- ja terveystoimialan kriisijohtamisryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet:

********** toimialajohtaja, puheenjohtaja

********** hallintojohtaja

********** perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

********** sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

********** terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

********** tietohallintopäällikkö

********** turvallisuuspäällikkö

********** viestintäpäällikkö.

Nimetyn henkilön ollessa estyneenä, hänen tilallaan toimivat viralliset sijaiset sijaistusjärjestyksessä.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on päätöksellään (27.11.2018, § 242) antanut määräyksen Helsingin kaupunkikonsernissa sovellettavan kriisijohtamismallin käyttöön otosta. Kriisijohtamismallin mukaan, mikäli tilanne edellyttää tai kansliapäällikkö määrää, toimialan on perustettava kriisiryhmä.

Kriisiryhmää johtaa aina operatiivinen johto. Kriisiryhmällä tulee olla käytössään viranomaisverkko Virven päätelaitteet, jotka ovat konfiguroitu kaupungin puheryhmiin. Kriisiryhmän työssä tulee olla mukana turvallisuus- ja varautumistehtäviin määrätty henkilö tai henkilöt. Kriisiryhmän toimintaa tulee harjoitella ja toimintatapa tulee olla kaikkien siihen osallistuvien tiedossa.

Kriisiryhmän tehtävänä on ylläpitää organisaation tilannetietoa, muodostaa käsitys tapahtuneesta ja päättää organisaatiossa tilanteen johdosta tarvittavista toimenpiteistä. Kriisiryhmä käsittelee ja toimeenpanee mahdolliset kansliapäällikön tilanteen johdosta antamat määräykset.

Toimiala päättää, onko palvelukokonaisuuksissa tarpeellista perustaa erillisiä kriisiryhmiä. Toimialan on kuitenkin saatava palvelukokonaisuuksista johtamistoiminnassaan ja tilannetietoisuuden ylläpitämisessä tarpeelliset tiedot.

Kriisijohtamisryhmä nimeää keskuudestaan sihteerit sekä voi halutessaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.

Lisätiedot

Jaakko Heinilä, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 52167

jaakko.heinila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ryhmään nimetyt

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Työryhmärekisteri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566