Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

28.02.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

35 §

Sosiaali- ja terveystoimialan tietosuojatyöryhmän perustaminen ja jäsenten nimeäminen

HEL 2019-002288 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti asettaa toistaiseksi voimassa olevan tietosuojatyöryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet:

********** tietosuojalakimies, puheenjohtaja, Toimialan hallinto, Päätöksenteon tuki-yksikkö

********** lakimies, varapuheenjohtaja, Toimialan hallinto, Päätöksenteon tuki-yksikkö

********** tietohallintolääkäri, Toimialan hallinto, Tietojärjestelmäpalvelut-yksikkö

********** tietojenkäsittelyn suunnittelija, Toimialan hallinto, Tietojärjestelmäpalvelut-yksikkö

********** pääsuunnittelija, Toimialan hallinto, Tietotekniikkapalvelut-yksikkö

********** suunnittelija, Toimialan hallinto, Päätöksenteon tuki-yksikkö

********** jaostovalmistelija, Toimialan hallinto, Päätöksenteon tuki-yksikkö

********** erityissuunnittelija, Toimialan hallinto, Viestintäpalvelut

********** viestintäpäällikkö, Toimialan hallinto, Viestintäpalvelut

********** hankintalakimies, Toimialan hallinto, Hankintapalvelut

********** yksikön päällikkö, Toimialan hallinto, Asiakirjahallinto-yksikkö

********** johtava ylilääkäri, Terveys- ja päihdepalvelut

********** palvelualueen johtaja, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

********** toimeentulotuen maksupäällikkö, Perhe-ja sosiaalipalvelut

Päätöksen perustelut

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tuli sovellettavaksi 25.5.2018 lukien. Kyseessä on laaja uudistus, joka asettaa huomattavia uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle julkishallinnossa, yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Asetuksessa on kansalaisille uusia oikeuksia ja rekisterinpitäjille sekä henkilötietoja käsitteleville merkittäviä uusia velvoitteita. Asetuksen tarkoituksena on vastata teknologian nopeaan kehitykseen ja digitalisoitumisen haasteisiin sekä parantaa henkilötietojen suojaa verkkoympäristössä. Tietosuoja-asetus edellyttää, että asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi toteutetaan.

Tietosuoja on otettava huomioon kehitettäessä ja suunniteltaessa toimialan toimintaa sekä valittaessa ja käytettäessä sovelluksia, palveluja ja tuotteita, jotka perustuvat henkilötietojen käsittelyyn tai käsittelevät henkilötietoja. Sisäänrakennetulla ja oletusarvoisella tietosuojalla on varmistettava, että toimiala pystyy täyttämään tietosuojavelvoitteensa.

Työryhmän tehtävänä on valmistella niitä toimenpiteitä, joihin sosiaali- ja terveystoimialan on ryhdyttävä, jotta tietosuoja toteutuu toimialalla. Työryhmä tehostaa myös tietosuojaa koskevan tiedon kulkua toimialalla.

Työryhmän tehtävänä on kartoittaa tietosuoja-asioiden kehittämiskohteita, valmistella laajempien kehityskohteiden linjauksia, suunnitella esitysehdotuksia kaupungin tietosuojatyöryhmään, suunnitella ohjeistustarpeita ja ohjeistuksen toteutusta, koordinoida viestintää sekä seurata tietosuojan toteuttamista toimialalla. Työryhmän tehtävät toteuttavat osaltaan rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuutta tietosuoja-asetuksen velvoitteiden noudattamisesta.

Työryhmä raportoi toiminnastaan puolivuosittain toimialan johtoryhmälle, joka toimii työryhmän ohjausryhmänä.

Työryhmä ottaa itselleen tarvitsemansa sihteerit. Työryhmän jäsenet nimeävät varajäsenensä työryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Työryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuksensa perusteella. Työryhmä voi halutessaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.

Lisätiedot

Pauliina Levy, lakimies, puhelin: 310 21634

pauliina.levy(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työryhmään nimetyt

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Työryhmärekisteri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566