Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

20.02.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

33 §

Hygieniatoimikunnan kokoonpanon muuttaminen

HEL 2018-011583 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, kumoten sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön päätöksen 31.3.2016, 57 § koskien hygieniatoimikunnan kokoonpanoa, asettaa hygieniatoimikunnan kokoonpanon seuraavasti:

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuus

Hannele Kotilainen, kaupungin epidemiologi, varapuheenjohtaja

Leena Saarinen, hygieniahoitaja, terveysasemat

Pia Tanskanen, koordinaattori, psykiatria- ja päihdepalvelut

Leena Alho, ylihoitaja, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut

Riitta Saarela, johtava ylihoitaja, suun terveydenhuolto

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus

Jaana Saarenheimo, ylilääkäri, Suursuon sairaala, puheenjohtaja

Hannele Lunttila, hygieniahoitaja, Laakson sairaala, sihteeri

Heidi Eskola, hygieniahoitaja, Suursuon sairaala

Anne Holm, hygieniahoitaja, Laakson sairaala

Tiiu Seitalahti, hygieniahoitaja, Malmin sairaala, kotihoito

Tiina Teräs, hygieniahoitaja, Malmin sairaala, vuodeosastot 

Eija Sonninen, hygieniahoitajien osastonhoitaja, Malmin sairaala

Tiina Pakasto, johtava ylihoitaja, Helsingin sairaala

Marina Joronen, hoitotyön asiantuntija, Sas

(varalla Eriikka Niinikoski-Makkonen, sairaanhoitaja, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus)

Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, Sas

Eeva Sandélin, kotihoitopäällikkö, Pohjoinen kotihoitoyksikkö

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus

Raija Saavalainen-Kourula, osastonhoitaja, Idän neuvolat

Jaana Söder, osastonhoitaja, opiskeluterveydenhuolto

 

Hallinto, kumppanuuspalvelut

Anneli Lintuluoto, välinehuoltopäällikkö, (osastonhoitaja Asta Volkin varalla)

 

Samalla toimialajohtaja päätti pyytää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä nimeämään seuraavat henkilöt:

HUS-Apteekki

Marisa Eronen, aluepäällikkö

Miia Kallio, proviisori, varalla

 

HUS-Tukipalvelut

Minna Höckert, palvelupäällikkö

Päivi Liljendahl, laitoshuoltopäällikkö, varalla

 

HYKS ATek

Asta Volk, osastonhoitaja

 

HUS Tulehduskeskus

Laura Lehtola, infektiolääkäri

Laura Pakarinen, infektiolääkäri.

 

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että työryhmän puheenjohtajana toimii ylilääkäri Jaana Saarenheimo, varapuheenjohtajan kaupungin epidemiologi Hannele Kotilainen sekä työryhmän sihteerinä hygieniahoitaja Hannele Lunttila.

Lisätiedot

Jaana Saarenheimo, ylilääkäri, puhelin: 310 55646

jaana.saarenheimo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimikunnan jäsenet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Toimikuntaan nimettävät HUS:n jäsenet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566