Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

11.02.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

23 §

Nuorisoneuvoston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa

HEL 2019-001646 T 00 00 02

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemilla henkilöillä on yksi kerrallaan läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa. Läsnäolo- ja puheoikeutta ei kuitenkaan ole toimielimen käsitellessä salassa pidettävää asiaa, julkista asiaa, jossa on salassa pidettävää aineistoa, tai henkilöstöä koskevaa asiaa.

Päätöksen perustelut

Kaupunki käynnisti 1.1.2019 kokeilun nuorisoneuvoston edustajien osallistumisesta toimialalautakuntien kokouksiin. Kokeilu koskee kaikkia neljää toimialalautakuntaa, ja kussakin kokeillaan edustamisessa ja siihen valmistautumisessa eri malleja. Kaikissa lautakunnissa on kuitenkin tarkoitus mahdollistaa nuoren puheenvuorojen käyttö kokouksissa. Kokeilun tarkoituksena on pyrkiä parempaan nuorten kuulemiseen ja osallistamiseen.

Kaupunkistrategian mukaan kaupunkia rakennetaan joka päivä yhdessä. Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus tehdä vaikuttavia tekoja yhteisönsä hyväksi. Helsingin kaupungin tavoitteena on varmistaa toiminnassaan nuorten asianmukainen ja tehokas kuuleminen. Kaupungin osallisuusmallia kehitetään monin eri tavoin ja monesta eri näkökulmasta, jotta kuntalaisia saadaan aktivoitua osallistumaan itseään koskeviin ja kiinnostaviin asioihin.

Kuntalain (410/2016) 26 §:n mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 16.1.2019, 5 §) 29 luvun 7 §:n 5 momentin mukaan muiden kuin hallintosäännössä erikseen oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää toimialalautakuntien ja niiden jaostojen osalta toimialajohtaja.

Lisätiedot

Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Erityissuunnittelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566