Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

23.01.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

12 §

Sääntökirja ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan tuntilomituksen palvelusetelille

HEL 2019-000451 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan sääntökirjan ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan tuntilomituksen palvelusetelille. Toimialajohtaja päätti myös, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen ostopalvelupäällikkö tai hänen sijaisensa voivat hyväksyä kyseisen palvelusetelin palvelusetelituottajat tai peruuttaa hyväksynnän.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 (§ 145), että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämistavaksi 1.1.2014 lukien.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 27.1.2015 (§ 8) palvelusetelin alle 65-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1.3.2015 alkaen. Tässä palvelusetelissä omaishoitajan yhtä lakisääteistä vapaapäivää vastasi 6 tunnin palveluseteli. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.10.2018 (§ 250) nostaa setelin tuntimäärää siten, että omaishoitajan yhtä lakisääteistä vapaapäivää vastaa 12 tunnin palveluseteli.

Sosiaali- ja terveystoimiala päätti tässä samassa yhteydessä erottaa alle 65-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden setelit omiksi seteleikseen tilastoinnissa ja rahaliikenteessä ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi.

Helsingin kaupungin 13.6.2018 (§ 174) hyväksytyn hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala) asettaa palveluntuottajille palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit. Kunta velvoittaa palveluntuottajaa noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä hankittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi.

Lisätiedot

Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntökirja  ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan tuntilomituksen palvelusetelille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566