Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

11.01.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

7 §

Terveydenhuollon asiakasmaksut (Pysyväisohje PYSY046)

HEL 2018-001788 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti kumota 7.1.2019 lukien pysyväisohjeen Terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksut, PYSY046 (31.7.2018) ja korvata sen samasta ajankohdasta lukien tämän päätöksen liitteenä olevalla pysyväisohjeella Terveydenhuollon asiakasmaksut, PYSY046.

Päätöksen perustelut

Ohjeeseen on tehty seuraavat tekniset muutokset:

- ohjeen nimestä on poistettu sana potilas ja tekstissä sana potilas muutettu aina kun mahdollista asiakkaaksi, koska nykylainsäädäntö puhuu asiakasmaksuista

- asioiden ryhmittely on muutettu aikaisempaa selkeämmäksi ja ilmaisuja on selkeytetty

- päivystyksen maksujen osuudet on poistettu, koska päivystykset siirtyivät HUS:iin 6. ja 7.1.2019

- kotihoidon maksujen osuudet on poistettu, koska niistä on oma erillinen pysyväisohje (PYSY069)

- laki- ja asetusviitteet on  päivitetty.

Lisätiedot

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

PYSY046_10.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asiakirjakeskus

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566