Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

 

08.01.2019

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

2 §

Päätös tutkimuslupahakemuksesta  HEL 2018-013338

HEL 2018-013338 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Sosiaalinen raportointi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa" (sosionomin YAMK-opinnäytetyö). Opinnäytetyön yhteyshenkilönä on aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2019 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Kehittämishankkeena toteutettavan opinnäytetyön tavoitteena on edistää asiakkaiden osallisuutta sosiaalisessa raportoinnissa ja luoda asiakasnäkökulmaa vahvistava sosiaalisen raportoinnin malli. Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä aikuissosiaalityön, etsivän lähityön sekä erään psykiatria- ja päihdekeskuksen alaisen päivätoimintayksikön kanssa. Tutkimusaineisto kerätään eri menetelmin vapaaehtoisen kirjallisen suostumuksen antaneilta asiakkailta, jotka käyttävät matalan kynnyksen palveluja. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.   

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusaineisto sisältää henkilötietoja (mm. haastattelutallenteet, suostumuslomakkeet), joiden käsittelyssä ja säilyttämisessä hakija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, henkilötietolain 523/1999 sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkimuslupa ei velvoita asiakkaita eikä päivätoimintayksikköä osallistumaan tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialalle.

Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lisätiedot

Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus, Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sosiaalisessa raportoinnissa

2

Tiivistelmä, Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sosiaalisessa raportoinnissa

3

Tutkimussuunnitelma, Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sosiaalisessa raportoinnissa

4

Infokirje, Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sosiaalisessa raportoinnissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566