Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

04.10.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

38 §

Lisähankinta Vastaanottotoiminnan asiakastietojen poimintaan ATJ-järjestelmästä Maahanmuuttovirastolle

HEL 2022-005124 T 02 08 01 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella hankkia lisätyötä Vastaanottotoiminnan asiakastietojen poiminnan toteutukseen ATJ-järjestelmästä Maahanmuuttovirastolle CGI Suomi Oy:ltä.

Lisähankinnan arvo on 3 577 euroa ilman arvonlisäveroa ja sen kustannukset maksetaan keskitetyistä atk-käyttötalouden määrärahoista.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Helsingin kaupunki on järjestänyt vastaanottopalveluja vastaanottolain 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, jotka asuvat Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksissa, vastaanottokeskuksille virallisesti ilmoitetuissa osoitteissa yksityismajoituksessa tai muissa vastaanottokeskusten ja Maahanmuuttoviraston hyväksymissä paikoissa. Vastaanottopalvelujen järjestämissopimus Helsingin kaupungin ja Maahanmuuttoviraston kanssa on päättynyt 24.10.2021.

Helsingin Vastaanottokeskus yksikköineen on käyttänyt palvelujen toteuttamisessa mm. ATJ-tietojärjestelmää. Vastaanottokeskus on lopettanut ATJ-käytön 1.5.2020, jolloin keskus siirtyi yksinomaan Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmien käyttäjäksi. ATJ:lla olevat vastaanottotoiminnan asiakastiedot on poimittu järjestelmästä 6/2022 ja luovutettu Maahanmuuttovirastolle 23.9.2022.

Poimintatiedostoissa on asiakkaan identifiointitietona ATJ-henkilötunnus (yleensä keinotekoinen tunnus). Elokuussa 2022 todettiin, että maahanmuuttovirasto tarvitsee lisätietona listauksen, missä on vastaanottotoiminnan asiakkaan ATJ-henkilötunnus ja siihen liittyvä  Migri- ja/tai Marek-tunnus. Migri- ja Marek-tunnuksella Maahanmuuttovirasto identifioi asiakkaan omissa järjestelmissään. Luettelon toteutuksen henkilötyömäärä testauksineen on ollut 3,75 htp ja toteutuskustannukset ovat olleet 3 577 euroa ilman arvonlisäveroa.

Tämä päätös on lisähankinta tietohallintopäällikön tekemään hankinta-päätökseen 20.5.2022 § 20 arvoltaan 62 272 euroa ilman arvonlisäveroa. Lisähankinnan ja aikaisemman hankinnan kokonaisarvo on 65 849 euroa ilman arvonlisäveroa.

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.5.2022 § 104.

Lisätiedot

Maarit Vajavaara, ict-asiantuntija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

CGI Suomi Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591