Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

08.08.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

33 §

Titania Apotti - integraation kehittäminen

HEL 2022-006858 T 02 08 01 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankintalain 41 §:n perusteella hankkia asiantuntijatyönä Visma Public Oy:ltä Titania-järjestelmän Apotti-integraation jatkokehitystyötä.

Hankinnan arvo on 5400 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintalain 41 § mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä hankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on alkuperäisen toimituksen laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran tai palvelun hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala käyttää Titania-työvuorosuunnittelujärjestelmää. Apotin käyttöönoton myötä Titania integroitiin Apotti-järjestelmään. Integraation käyttöönoton jälkeen havaittiin tarve kehittää integraatiota niin, että on mahdollista lähettää tarvittaessa Apottiin vain yhden henkilön työvuorotiedot. Asiantuntijatyön tilaaminen on tarpeellista, jotta tarvittava lisäkehitystyö voidaan toteuttaa.

Asiantuntijatyön tilaukseen liittyy kaksi edellistä tilausta B139032220 arvoltaan 1 679 euroa (alv. 0 %) ja B139070739 arvoltaan 6 750 euroa (alv. 0 %). Tämä hankinta mukaan lukien hankintojen yhteisarvo
on 13 829 euroa (alv. 0 %).

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on voimassa oleva sopimus Visma Public Oy:n kanssa Titania -työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisun toimittamisesta.

Nyt tilattavan asiantuntija- ja kehitystyön kustannukset ovat 5 400 euroa (alv. 0 %). 

Hankinnan kustannukset maksetaan Apotti-integraatioille vuodelle 2022 varatusta määrärahasta.

Hankinta perustuu Visma Public Oy:n 17.6.2022 antamaan tarjoukseen.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun hankinnasta on tehty tilaus toimittajalle.

Jos toimituksen sisältöön todetaan tarvittavan muutoksia, muutosten toteutuksista tehdään uusi hankintapäätös.

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.5.2022 § 104.

Lisätiedot

Janne Kettunen, ict-asiantuntija, puhelin: 310 26180

janne.p.kettunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Visma Public Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintasihteeri

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591