Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

20.06.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

31 §

Apotin tietojen yhteensovitus kansalliseen vähimmäistietosisältöön

HEL 2022-007650 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia hankintalain 15 §:n perusteella ratkaisun Oy Apotti Ab:ltä, jolla yhteen sovitetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin tietorakenne kansallisen vähimmäistietosisällön edellyttämiin vaatimuksiin. Työ arvioidaan toteutettavan 31.3.2023 mennessä. Hankinnan kokonaiskustannukset Helsingille ovat enintään 112 050 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kansallisella vähimmäistietosisällöllä tarkoitetaan sitä minimitason tietoa, jota tulevat hyvinvointialueet ja Helsinki tarvitsevat järjestämistehtävien hoitamiseksi. Vähimmäistietosisältö luo edellytyksiä tietojohtamiselle ja on sama kaikkien hyvinvointialueille. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä edellyttää, että hyvinvointialueet hyödyntävät vähimmäistietosisältöä järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointialueen seurantatiedon tulee olla yhdenmukaista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemien tietosisältöjen ja –rakenteiden kanssa.

Helsingin kaupunki on tehnyt tiedolla johtamisen palveluiden arkkitehtuurisuunnittelua, jonka avulla on tuotettu suunnitelma tunnistettujen lähdetietojen hyödyntämisen toimintaympäristöstä, infrastruktuurista ja palveluiden tuottamisesta. Tiedolla johtamisen palvelut yhdistävät tietoja eri lähteistä ja mahdollistavat tietojen hyödyntämisen eri käyttötarpeisiin. Yhtenä keskeisenä tunnistettuina lähdetietoina ovat potilas ja asiakastietojärjestelmä Apotissa olevat tiedot, joihin kohdistuu erilaisia raportointitarpeita. Apotti järjestelmässä olevien tietojen osalta on tunnistettu, että Oy Apotti Ab:n tarjoama raportointi ei riitä toimialatasoisiin tarpeisiin. Tavoitteena on mahdollistaa toimialatasoisten Apotti-tietojen saaminen Helsingin käyttöön, jotta tiedoista voidaan koostaa ja rikastaa kaupunkia koskevaa kokonaiskuvaa sekä yhdistää tietoja tietosisältöön, jota ei ole asiakas- ja potilastietojärjestelmässä. Helsinki on hankkinut tähän liittyen Oy Apotti Ab:ltä kokonaisuuteen liittyen tiedolla johtamisen ratkaisun (tietohallintopäällikkö 19 § 12.5.2022, 137 970 euroa).

Helsinki hankkii Oy Apotti Ab:ltä tiedolla johtamisen ratkaisuun tarvittavan Apotti-järjestelmän tietorakenteiden yhteensovittamisen kansallisiin vähimmäistietosisältöihin liittyviin vaatimuksiin, jotta Helsingillä on mahdollista saada käyttöönsä vähimmäistietosisältöön liittyvät tiedot asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotista.

Hankinnan kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön erillisrahoituksella (VN 14629/2021).

Oy Apotti Ab on kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia (1397/2016) ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään (hankintalaki 15 §).

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.5.2022 § 104.

Lisätiedot

Iiro Jarnila, tilastopäällikkö, puhelin: 310 22921

iiro.jarnila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Apotti Ab

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591