Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

14.06.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

27 §

Lisähankinta ATJ-järjestelmän asiakastietojen poiminnalle Kanta-arkistoon ja Helsingin Digitaaliseen säilytysratkaisuun siirtoa varten, asiantuntijatyö 4

HEL 2022-007699 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia ja tilata CGI Suomi Oy:ltä ATJ-asiakastietojärjestelmän migraatiopoimintoihin liittyvien tehtävien loppuunsaattamisen ja aineistojen toimittamisen Oy Apotti Ab:lle Kelan Kanta-arkistoon välitettäväksi sekä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle Helsingin Digitaaliseen säilytysratkaisuun välitettäväksi.

Nyt tehtävän lisähankinnan kokonaisarvo on enintään 95 803 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä järkevää korvaavaa ratkaisua ole.

Arkistointivelvoitteen mukaisesti sosiaalihuollon asiakastieto on arkistoitava Kanta-arkistoon. Apotti-järjestelmällä korvattujen asiakas- ja potilastietojärjestelmien arkistoitavia tietoja siirretään Kanta-arkistoon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määritysten mukaisesti. Työn edetessä THL:n määrityksiin on tullut muutoksia ja joitain alun perin poimintoihin sisällytettyjä aineistoja ei voida arkistoida Kanta-arkistoon. Näitä poimintoja ei ole kuitenkaan jätetty tekemättä, mutta niiden säilytyspaikka tulee olemaan Helsingin Digitaalinen tallennusjärjestelmä.

Hankinta on lisähankinta tietohallintopäällikön tekemään hankintapäätökseen 23 § 27.5.2019 arvoltaan 374 287 euroa, josta toteutui
281 103,72 euroa, tietohallintopäällikön hankintapäätökseen 11 § 23.2.2021 arvoltaan 373 500 euroa, toimialajohtajan hankintapäätökseen 165 § 13.9.2021 arvoltaan 326 812,50 euroa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätökseen 6 § 18.1.2022 arvoltaan 466 875 euroa. Viimeksi mainitussa päätöksessä sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti tietohallintopäällikön tekemään hankintakokonaisuuteen liittyviä lisähankintoja hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Lisähankinta perustuu toimittajan tarjoukseen T10344340. Lisähankinnan ja aikaisempien hankintojen yhteenlaskettu kokonaisarvo on
1 544 094,22 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan keskitetyistä ATK- investointimäärärahoista kohdalta Apotti-kehitys.

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.5.2022 § 104.

Lisätiedot

Raija Viskari, ict-asiantuntija, puhelin: 310 49042

raija.viskari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

CGI Suomi Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591