Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

10.06.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

26 §

Suun terveydenhuollon kuvantamisratkaisun yhteishankinnan valmistelun ja hankinnan toteutustyön hankinta

HEL 2022-007672 T 02 08 02 00

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia ja tilata Oy Apotti Ab:ltä suun terveydenhuollon kuvantamistoiminnon hankinnan valmistelun ja toteutuksen.

Hankinnan kustannukset ovat 76 415,85 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuollon kuvantamisessa on tarve uusia kuvantamisjärjestelmä, koska nykyinen ratkaisu on elinkaarensa lopussa ja olemassa olevia kehittämistarpeita ei voida toteuttaa.

Oy Apotti Ab on käynnistänyt toteutuksesta yhteishankinnan, koska myös muissa Apotti-organisaatioissa on tunnistettu yhtäläisiä kehittämistarpeita.

Oy Apotti Ab toimii järjestelmähankinnan toteuttavana hankintayksikkönä ja aiheutuvat kulut jaetaan järjestelmää käyttävien organisaatioiden kanssa omistusosuuksittain. Suun terveydenhuollon kuvantamisen järjestelmä on laajennus Apotti-palveluihin, ja se integroidaan Apotti-järjestelmään.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on sitoutunut hallintojohtajan kirjeellä 6.4.2022 hankkimaan suun terveydenhuollon kuvantamisratkaisun Oy Apotti Ab:ltä myöhemmin tehtävän sidosyksikköhankintapäätöksen mukaisesti.

Tämä hankinta kohdentuu ratkaisun hankinnan 2-vaiheeseen, jossa Oy Apotti Ab tuottaa hankinnan vaatimusmäärittelyn ja palvelukuvaukset sekä toteuttaa hankinnan ja tuottaa sopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Hankinta perustuu toimittajan tarjoukseen 25/2022. Tätä vaihetta on edeltänyt hankintamallin valmistelu, jonka kustannukset Helsingille olivat 12 262,55 euroa. Vaiheen 1 ja vaiheen 2 kustannukset Helsingin osalta ovat yhteensä 88 678,40 euroa.

Hankinnan kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan keskitetyistä ATK- investointimäärärahoista kohdalta Apotti-kehitys.

Hankintaan ei sovelleta hankintalakia, koska kyseessä on hankintalain 1397/2016 15 §:n perusteella toteutettava sidosyksikköhankinta.

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.5.2022 § 104.

Lisätiedot

Raija Viskari, ict-asiantuntija, puhelin: 310 49042

raija.viskari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Apotti Ab

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591