Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

25.05.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

22 §

ATJ sopimusten irtisanominen

HEL 2022-006739 T 07 02 00

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti irtisanoa liitteenä olevan ATJnet palvelusopimuksen N:o 282145, Integraatioalusta palveluna palvelusopimuksen 274720, Facta väestötiedot kyselykanta palvelusopimuksen n:o 26839 ja ATJ-edustapalvelimien käyttöpalvelusopimuksen n:o 280024 päättymään  31.12.2022.

Päätöksen perustelut

Sosiaalilautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta ovat hankkineet seuraavat ATJ-tietojärjestelmää koskevat palvelut:

        ATJnet palvelu: Hankinta Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.6.2014 (§ 249). ATJnet palvelusopimuksen N:o 282145 on allekirjoittanut sosiaali- ja terveysviraston tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston osastopäällikkö 19.6.2014. Sopimus on toistaiseksi voimassa ja uusimman muutossopimuksen S10244637 mukaisesti irtisanomisaika on kolme kuukautta

        ATJ Integraatioalustan palvelut: Hankinta Sosiaalilautakunta 19.10.2010 (§ 406). Integraatioalusta palveluna palvelusopimuksen 274720 on allekirjoittanut sosiaaliviraston tietohallintopäällikkö 21.12.2011. Sopimus on toistaiseksi voimassa ja uusimman muutossopimuksen 274720-2 mukaisesti irtisanomisaika on kolme kuu-kautta  

        Facta Kyselykantapalvelut: Hankinta Sosiaalilautakunta 19.10.2010 (§ 406). Facta väestötiedot kyselykanta palvelusopimuksen 26839 on allekirjoittanut sosiaaliviraston vs. tietohallintopäällikkö 9.7.2012. Sopimus on toistaiseksi voimassa ja uusimman muutossopimuksen 10313655 mukaisesti irtisanomisaika on kuusi kuukautta

        ATJ-edustapalvelimien käyttöpalvelu: Hankinta Sosiaali- ja terveys-viraston tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston osastopäällikkö 6.10.2014 (§ 51). Voimassa olevan sopimuksen 280024 on allekirjoittanut tietojärjestelmäpäällikkö 29.5.2016. Sopimus on toistaiseksi voimassa ja sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta.

ATJ-tietojärjestelmä on korvattu Apotti-tietojärjestelmällä asteittain vuonna 2021. ATJ on tällä hetkellä katselukäytössä; lisäksi joitakin liittymiä on vielä tuotantokäytössä vuoden loppuun. Järjestelmän koko käyttö päättyy 31.12.2022.

Sopimukset irtisanotaan tällä päätöksellä päättymään 31.12.2022.

Tietohallintopäällikön oikeus päättää sopimusten irtisanomisista perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 18.1.2022 § 7.

Lisätiedot

Maarit Vajavaara, ict-asiantuntija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi

Liitteet

1

ATJnet palvelusopimus 282145

2

Integraatioalusta palveluna palvelusopimus 274720

3

Facta väestötiedot kyselykanta palvelusopimus 26839

4

ATJ Edustapalvelimien käyttöpalvelusopimus 280024

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

CGI Suomi Oy

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591