Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

27.04.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

18 §

Sanomarajapintatoiminnallisuuden hankinta Pegasos-järjestelmän vanhojen hoidollisten tietojen välittämiseen Kelan Kanta-arkistoon

HEL 2022-005757 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia ja tilata CGI Suomi Oy:ltä sanomarajapintatoteutuksen Pegasos-järjestelmän vanhojen hoidollisten tietojen välittämiseen Kelan Kanta-arkistoon.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 58 300 euroa.

Päätöksen perustelut

Apotti-järjestelmällä korvattujen potilastietojärjestelmien arkistoitavat vanhat tiedot siirretään Kansalliseen vanhojen potilastietojen arkistoon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritysten mukaisesti.

Hankinta sisältää sanomarajapintatoiminnallisuuden toteutuksen, jolla välitetään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Pegasos-järjestelmästä poimittu hoidollisten tietojen aineisto Kelan ylläpitämään Kanta-palvelujen vanhojen potilastietojen arkistoon.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankinta perustuu toimittajan tarjoukseen S10197413.

Hankinnan kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan atk-investointimäärärahoista projektinumerolta 398090100572, Digitaaliset arkistoratkaisut.

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 18.1.2022 § 7.

Lisätiedot

Raija Viskari, ict-asiantuntija, puhelin: 310 49042

raija.viskari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

CGI Suomi Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591