Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

04.03.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

11 §

ITTE-itseilmoittautumisratkaisun integraatio Apottiin, muutostyö

HEL 2022-000692 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana Apotti Oy:ltä ITTE-integraation huonetiedon lisäämisen toteuttamisen Apotti-integraatioon.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 2 452,50 euroa.

Hankinnan kustannukset maksetaan Apotti-integraatioille varatuista
määrärahoista.

Päätöksen perustelut

Hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan lainsäädännön mukaisesti, mikäli se tekee hankinnan hankintalaissa 15 §:ssä tarkoitetulta sidosyksiköltään, vaikka sopimus täyttäisikin hankintalain mukaiset hankintasopimuksen tunnusmerkit.

Hankinnan kohteena oleva ITTE on CGI:n toteuttama ilmoittautumisjärjestelmä potilaille. ITTE on tällä hetkellä käytössä seuraavissa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä:

- Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
- Itäkadun perhekeskus
- Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus
- Herttoniemen sisätautien poliklinikka.

Integraatiosta puuttuu huonetiedon välittäminen integraatiossa, jolla asiakas ohjataan oikeaan vastaanottohuoneeseen. Hankinnassa toteutetaan ITTE – Apotti -integraation lisätyönä:

- Teknisen ratkaisun suunnittelu ja toteutus
- Testaaminen ja käyttöönotto
- Testitapausten suunnittelu ja katselmointi
- Tuotannon asennus, testaus ja tuotantovalidointi.

Hankittavassa kokonaisuudessa lisätään Apotti-järjestelmän integraatioon huoneresurssitieto, jonka avulla ITTE-järjestelmän puolella voidaan joustavasti ohjata ilmoittautujat huoneen läheiseen odotusaulaan.

Hankinta perustuu toimittajan tarjoukseen Tarjous 6/2022, Versio 1.0, 7.2.2022, Apotti Oy.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun hankinnasta on tehty tilaus toimittajalle.

Jos toimituksen sisältöön todetaan tarvittavan muutoksia, muutosten toteutuksista tehdään uusi hankintapäätös.

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 18.1.2022 7 §.

Lisätiedot

Janne Kettunen, ict-asiantuntija, puhelin: 310 26180

janne.p.kettunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Apotti Ab

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintasihteeri

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591