Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

18.02.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

9 §

Potilasranneketulostimien hankinta

HEL 2022-002298 T 02 08 01 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tarjouksen 10.2.2022 mukaisesti hankkia Atea Finland Oy:ltä 50 kappaletta Zebra ZC 510-HC potilasranneketulostinta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 18 750 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön tulevat potilasranneketulostimet. Tulostimia hankitaan 50 kappaletta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankintaa varten pyydettiin sähköpostitse tarjoukset Atea Finland Oy:ltä ja Finn-ID Oy:ltä. Molemmat yritykset toimittivat tarjoukset ajallaan. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100%.

Tarjousten vertailuhinnat:

Ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti potilasranneketulostimien toimittajaksi valittiin Atea Finland Oy.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun hankinnasta on tehty tilaus toimittajalle.

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 18.1.2022 § 7.

Lisätiedot

Martti Mäntykoski, vastaava ict-asiantuntija, puhelin: 310 74323

martti.mantykoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Atea Finland Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Finn-ID Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591