Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

03.01.2022

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

3 §

Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla tietohallintopalvelujen yksiköiden toimenhaltijoille hankintojen tekemiseksi

HEL 2021-014939 T 00 01 00

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti oikeuttaa jäljempänä mainitut sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon tietohallintopalvelujen työsuhteiset toimenhaltijat toteuttamaan hankintoja tietohallintopäällikön vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti, edellyttäen, että talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten määräraha ja hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Toimenhaltijoiden arvonlisäveroton hankintaoikeus on 1.1.2022 lukien:

- tietojohtaminen ja tilastopalvelut, tilastopäällikkö, 30 000 euroa

- digitalisaatio ja kehittäminen, ict-kehityspäällikkö, 30 000 euroa

- jatkuvat palvelut ja sovellustuki, ict-palvelupäällikkö, 30 000 euroa.

Päätös kumoaa edellisen päätöksen § 55 (20.10.2021).

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 20 luvun 8 § sisältää määräyksen hankintaan liittyvien oikeuksien antamisesta viranhaltijan alaisille työsuhteisille toimenhaltijoille.

Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisten hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Sosiaali- ja terveystoimialalla hankintavaltuudet määräytyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 30.3.2021 § 76 mukaisesti, päätöksen liitteessä yksityiskohtaisemmin kuvatusti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

Lisätiedot

Nina Pirinen, johdon assistentti, puhelin: 310 58382

nina.pirinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintoihin oikeutettavat henkilöt

Talous- ja suunnittelupalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591