Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Tietohallintopalvelut

28.06.2018

 

 

 

 

Tietohallintopäällikkö

 

 

 

 

27 §

Tapahtumavalvontajärjestelmän rajapinnan toteutuksen hankinta ATJweb/ATJnet -järjestelmään

HEL 2018-005533 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia CGI Suomi Oy:n tarjouksen T307918 (28.2.2018) ” ATJ/ATJnet Lokivalvonnan rajapinta” perusteella palvelun toteutuksen ja palvelun ylläpidon.

Tietohallintopäällikkö päätti, että hankinnan kertakustannus saa olla enintään 26 977 euroa (alv 0 %) ja  vuoden ylläpidon kustannus enintään 3 168 euroa (alv 0 %). Hankinnan kokonaiskustannukset neljälle vuodelle laskettuna ovat 39 649 euroa (alv 0%).

Lisäksi tietohallintopäällikkö päätti, että hankinta tehdään suorahankintana hankintalain 1397/2016 40 § 2 momentin kohdan 2 perusteella.

Samalla tietohallintopäällikkö päätti, että hankinnan kertaluonteiset kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan atk-investointi-määrärahoista hankkeelta ”Järjestelmien tapahtumaseuranta-järjestelmä/lokivalvonta” (projektinumero 398090100553) ja, että rajapinnan tukipalvelujen kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan keskitetyistä atk-käyttötalouden määrärahoista.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialalla käytetään useita asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, joissa työntekijät käsittelevät arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja ja joiden käsittelyyn liittyy vaitiolovelvoite. Laki asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää tietojärjestelmiä käyttäviltä organisaatioilta suunnitelmaa säännöllisestä käytön lokivalvonnasta, lokien toimittamisen asiakkaille ja potilaille pyydettäessä ja käytön asianmukaisuuden selvittämistä oma-aloitteisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on lakiin perustuva oikeus antaa kuntia velvoittavia ohjeita kansallisiin hankkeisiin (KanTa) liittyen ja tammikuussa 2015 THL on ohjeistanut tietojärjestelmien käytön valvontaa lokitietoja seuraamalla.

Automaattisen tapahtumavalvontajärjestelmän avulla voidaan lokitapahtumia seuloa jatkuvasti ja järjestelmä antaa herätteitä tilanteista, joissa voi olla kyse asiattomasta hoitosuhteeseen liittymättömästä tietojen käytöstä.

Hankittavan rajapinnan avulla asiakas- ja potilastietojärjestelmien käytön seuranta tehostuu ja automatisoituu.

Tapahtumavalvontajärjestelmä ja nyt hankittava rajapinta jää sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön siihen asti kunnes tuleva HUS:n ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti korvaa Atjweb/Atjnet -järjestelmän. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Helsingin sosiaali- ja terveys­viraston asiakas- ja potilastieto­järjestelmät korvataan Apotilla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätiedot

Martti Mäntykoski, tietojenkäsittelyn suunnittelija, puhelin: 310 74323

martti.mantykoski(a)hel.fi

Kirsiliina Leinonen, tietohallintolääkäri, puhelin: 310 75489

kirsiliina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

T307918_HKI_Tarjous_Lokivalvonta_rajapinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

CGI Suomi Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-31

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012591