Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallintopalvelut

08.07.2022

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

9 §

Tutkimuslupa tutkimukseen "Alle 13-vuotiaiden neuropsykiatrisesti oireilevien lasten palvelupolkuskenaarioiden laskeminen"

HEL 2022-007846 T 13 02 01

Päätös

Hallintopäällikkö myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Alle 13-vuotiaiden neuropsykiatrisesti oireilevien lasten palvelupolkuskenaarioiden laskeminen" (YAMK-opinnäytetyö). Opinnäytetyön yhteyshenkilöinä ovat projektipäällikkö ********** ja johtava controller ********** Tutkimuslupa on voimassa 28.2.2023 asti.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on alle 13-vuotiaiden neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden skenaarioiden määrittely ja niihin liittyvien kustannusten laskeminen, ennustaminen ja vaihtoehtojen vertaileminen. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ennustavat korkeita asiakaskohtaisia kustannuksia ja miten eri palvelupolkuskenaariot vaikuttavat kohdeasiakkaiden hyvinvointiin. Kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden ja mallinnusten pohjalta on tarkoitus rakentaa kohdeasiakkaille suunnattu palvelupolku.

Talouden ja toiminnan suunnittelu luovuttaa tutkijalle arvioituja taloustietoja neuropsykiatrisesti oireilevien alle 13-vuotiaiden hoidosta. Tutkimusaineisto ei sisällä kohderyhmän asiakkaiden henkilötietoja tai muita salassapidettäviä tietoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollisten asiakirjojen antamisesta päättää hallintopalvelujen hallintopäällikkö.

Lisätiedot

Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne-maria.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilöt

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-7

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012567