Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallintopalvelut

05.05.2022

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

6 §

Sosiaali- ja terveystoimialan päätöksenteon tuen päällikön viransijaisuuden täyttäminen – työavain SOTE-04-56-22

HEL 2022-004514 T 01 01 01 01

Päätös

Hallintopäällikkö päätti valita oikeustieteen maisteri ********** koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella päätöksenteon tuen yksikön päällikön viransijaisuuteen (vakanssinumero 035798, päätöksenteon tuki 391120, päätöksentuki/yhteiset 100130) 1.6.2022-31.3.2023 väliselle ajalle 5018,16 e/kk euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 4 kuukautta.

Viransijaisuuden toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hallintopalvelut, päätöksenteon tuen yksikkö.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikön viransijaisuus tuli avoimeksi 1.5.2022. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan yksikön päällikön viransijaisuuteen ottaa hallintopäällikkö. Yksikön päällikön viransijaisuus oli julkisesti haettavana 28.3. – 13.4.2022. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi työavaimilla SOTE-04-56-22. Sähköisesti työpaikkailmoitus oli luettavissa myös TE-palvelujen sivuilla sekä Kuntarekryn, Oikotien ja Duunitorin työpaikkailmoituksissa, joiden lisäksi ilmoitusta markkinoitiin sosiaalisessa mediassa.

Yksikön päällikön keskeisimpiin tehtäviin kuuluu johtaa päätöksenteon tuki -yksikön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Yksikön päällikkö toimii esimiehenä juridisen tuen ja valmistelun tuen esimiehille. Yksiköissä on yhteensä noin 35 työntekijää ja budjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Yksikön tehtävänä on sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollisen ohjeistuksen kehittäminen, toimielinten valmistelun tuki, toimialan keskitetyt juridiset palvelut sekä tehtäväalueeseen liittyvä koulutus.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijalta edellytettiin kokemusta esihenkilötyöstä ja katsottiin eduksi kokemus vaativista hallintotehtävistä, organisointi- ja ongelmanratkaisukyky sekä hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Päätöksenteon tuen päällikön virkaa haki hakuaikojen kuluessa 8 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 2 hakijaa. Hakijat ********** ja ********** haastateltiin 29.4.2022. Haastattelut suorittivat hallintopäällikkö ********** ja lakimies ********** sekä johtava lakimies **********

********** on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. **********

********** on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. **********

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että ********** on parhaat edellytykset päätöksenteon tuen yksikön päällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa hänen koulutuksensa, yksikön päällikön tehtävänalaan suoraan liittyvä työkokemuksensa ja haastatteluissa osoitettu soveltuvuutensa. ********** etuna on erityisesti vahva ja monipuolinen kokemus kaupunginhallinnon eri osa-alueilta.

Lisätiedot

Tero Oinonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 21801

tero.oinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viransijaisuuteen valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viransijaisuuden muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hallintopalvelut

Johdon assistentti

Hallintoassistentti

Taloushallintopalvelut

Henkilöstöasiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-7

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012567