Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallintopalvelut

03.03.2021

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

3 §

Sosiaali- ja terveystoimialan hallintopalveluiden toimistopalvelut yksikön toimistopalvelupäällikön ja toimistopalveluesimiesten sijaisten määrääminen 1.3.2021 alkaen

HEL 2021-002380 T 00 01 00

Päätös

Hallintopäällikkö päätti kumota 24.1.2020 § 2 tekemänsä päätöksen ja päätti, että toimistopalvelupäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

toimisto 1:n toimistopalveluesimies (vak.nro 019150)

toimisto 7:n toimistopalveluesimies (vak.nro 042133)

toimisto 3:n toimistopalveluesimies (vak.nro 019097)

Lisäksi hallintopäällikkö päätti, että toimistopalvelut alayksiköiden (toimistot 1-9) toimistopalveluesimiesten ja kehittämissuunnittelijan sijaisina toimivat toimistopalveluesimiehet siten, että ensisijainen mainitaan ja muut ovat sen jälkeen valinnaisessa järjestyksessä.

Kehittämissuunnittelijan (vak.nro 020505) sijainen on toimisto 1 toimistopalveluesimies (vak.nro 019150).

Toimisto 1:n (vak.nro 019150) ensisijainen sijainen kehittämissuunnittelija (vak.nro 020505). Muut sijaiset 021135, 019097, 030415, 028911, 022560, 010241, 040959.

Toimisto 2:n (vak.nro 021135) ensisijainen sijainen toimisto 5 toimistopalveluesimies (vak.nro 040959). Muut sijaiset 019097, 030415, 028911, 042133, 010241, 022560.

Toimisto 3:n (vak.nro 019097) ensisijainen sijainen toimisto 8 toimistopalveluesimies (vak.nro 022560). Muut sijaiset 030415, 040959, 028911, 042133, 010241, 021135.

Toimisto 4:n (vak.nro 030415) ensisijainen sijainen toimisto 9 toimistopalveluesimies (vak.nro 010241). Muut sijaiset 040959, 028911, 042133, 022560, 021135, 019097.

Toimisto 5:n (vak.nro 040959) ensisijainen sijainen toimisto 2 toimistopalveluesimies (vak.nro 021135). Muut sijaiset 028911, 042133, 022560, 010241, 019097, 030415.

Toimisto 6:n (vak.nro 028911) ensisijainen sijainen toimisto 7 toimistopalveluesimies (vak.nro 042133). Muut sijaiset 022560, 021135, 040959, 010241, 019097, 030415.

Toimisto 7:n (vak.nro 042133) ensisijainen sijainen toimisto 6 toimistopalveluesimies (vak.nro 028911). Muut sijaiset 019097, 022560, 010241, 021135, 040959, 030415.

Toimisto 8:n (vak.nro 022560) ensisijainen sijainen toimisto 3 toimistopalveluesimies (vak.nro 019097). Muut sijaiset 010241, 021135, 030415, 040959, 028911, 042133.

Toimisto 9:n (vak.nro 010241) ensisijainen sijainen toimisto 4 toimistopalveluesimies (vak.nro 030415). Muut sijaiset 021135, 019097, 040959, 028911, 042133, 022560.

Lisäksi hallintopäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä, toimistopalvelupäällikön, kehittämissuunnittelijan ja toimistopalveluesimiesten sijaisena toimii hallintopäällikön määräämä henkilö.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön ja alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Lisätiedot

Kristina Frietsch-Muttilainen, hallintoassistentti, puhelin: 310 42691

kristina.frietsch-muttilainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimistopalvelupäällikkö

Kehittämissuunnittelija

Toimistopalveluesimiehet

Johdon assistentit

Hallintoassitentit

Taloushallintopalvelut/Palha/Palvelukoordinaattori

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-7

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012567