Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallintopalvelut

20.09.2022

 

Päätöksenteon tuki

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

120 §

Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista vaatteista ja puhelimen näytön suojakalvosta

HEL 2022-006815 T 03 01 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hylätä fysioterapeutti ********** hakemuksen saada korvausta 5.5.2022 rikkoutuneista vaatteista ja puhelimen näytön suojakalvosta.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Virheellisellä teolla tai laiminlyönnillä ja esinevahingolla on oltava syy-yhteys.

Korvaushakemuksessa hakija vaatii sosiaali- ja terveystoimialaa korvaamaan 240 euroa kaatumisen seurauksena rikkoutuneista vaatteistaan ja puhelimen näytön suojakalvosta.

Hakija kertoo selvityksessään kaatuneensa 5.5.2022 polkupyörällä työmatkalla tietyömaan takia väliaikaisella pyörätiellä. Kaatumisen seurauksena hänen takkinsa ja housunsa repesivät ja puhelimen näytön suojakalvo vaurioitui.

Osastonhoitajan ja ylihoitajan selvityksen mukaan vaatteet ja puhelimen suojakalvo vahingoittuivat työtapaturman yhteydessä hakijan kertomalla tavalla.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai sellaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä.

Koska sosiaali- ja terveystoimialan korvausvastuun synnyttävää perustetta ei ole näytetty, sosiaali- ja terveystoimiala ei ole korvausvelvollinen hakijan rikkoutuneista vaatteista ja näytön suojakalvosta.

Päätöksenteon tuen päällikön toimivalta päättää vahingonkorvauksesta perustuu sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätökseen 23.8.2018 § 121.

Koska hakija kertoo kaatumisen tapahtuneen väliaikaisella pyörätiellä, voi hän halutessaan toimittaa korvaushakemuksen kaupunkiympäristön toimialalle tutkittavaksi mahdollisen korvausvastuun osalta.

Lisätiedot

Marianne Nevala, hallintosihteeri, puhelin: 310 42832

marianne.nevala(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-9

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012569