Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallintopalvelut

19.01.2022

 

Päätöksenteon tuki

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

10 §

Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneista silmälaseista

HEL 2021-010358 T 03 01 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että lähihoitaja ********** (jäljempänä hakija) korvataan kohtuussyistä ostotositetta vastaan 280 euroa 27.7.2021 asiakaskäynnillä rikkoutuneista silmälaseista.

Rikkoutuneiden silmälasien tilalle hankittujen silmälasien ostotosite ja tilinumero pyydetään lähettämään joko postitse: Sosiaali- ja terveystoimiala, ********** PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostitse: **********

Päätöksen perustelut

Korvaushakemuksessa pohjoisessa kotihoitoyksikössä lähihoitajana toimiva hakija vaatii sosiaali- ja terveystoimialaa korvaamaan 564 euroa hänen 27.7.2021 asiakkaan luona rikkoutuneista silmälaseistaan. Hakijan antaman lisäselvityksen mukaan silmälasit oli hankittu vuonna 2018 ja niiden hankintahinta oli vastaava kuin hakijan toimittamassa kustannusarviossa uusista silmälaseista.

Hakijan selvityksen mukaan hän oli asiakaskäynnillä kotihoidon asiakkaan luona, kun asiakas yllättäen käyttäytyi agressiivisesti ja sen seurauksena hakijan silmälasit menivät rikki.

Esihenkilön mukaan vahinko on tapahtunut hakijan kuvaamalla tavalla eikä asiakkaan yllättävään käytökseen ole ollut mahdollista varautua.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Virheellisellä teolla tai laiminlyönnillä ja esinevahingolla on oltava syy-yhteys.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai sellaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä.

Mikäli sosiaali- ja terveystoimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen, voidaan aiheutunut vahinko kuitenkin harkinnan mukaan korvata kohtuussyistä osittain tai kokonaan.

Hakija on toimittanut kustannusarvion rikottuja vastaavien silmälasien hankintahinnasta 564 euroa.

Kun vahinko on aiheutunut käytettyjen silmälasien rikkoutumisesta, korvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon käyttöikään perustuva vähennys. Silmälasien uushankintaa ei korvata.

Edellä todetun perusteella, ottaen huomioon käytettyjen silmälasien todennäköisen arvon, katsotaan kohtuulliseksi korvausmääräksi 280 euroa.

Päätöksenteon tuen päällikön toimivalta päättää vahingonkorvauksesta perustuu sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätökseen 23.8.2018 § 121.

Lisätiedot

Marianne Nevala, hallintosihteeri, puhelin: 310 42832

marianne.nevala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 7.9.2021

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-9

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012569