Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

11.12.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

64 §

Tutkimuslupa tutkimukseen   "Ikääntyneen asiakkaan itsemääräämisoikeus kaltoinkohtelutilanteessa"

HEL 2020-013060 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle " Ikääntyneen asiakkaan itsemääräämisoikeus kaltoinkohtelutilanteessa" (pro gradu). Yhteyshenkilöt ovat erityisasiantuntija ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.10.2021 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää niitä merkityksiä, joita sosiaalityöntekijät antavat iäkkäiden asiakkaiden itsemääräämisoikeudelle kaltoinkohtelutilanteissa ja selvittää miten sosiaalityöntekijät tasapainottelevat ammattietiikan, virkavastuun ja itsemääräämisoikeuden kanssa puhuessaan kaltoinkohtelusta.

Aineisto kerätään ryhmämuotoisissa teemahaastatteluissa, joihin rekrytoidaan osallistujia kahdesta eri palvelusta. Teemahaastattelussa käytetään virikkeinä kolmea kuvitteellista asiakastilanteen kuvausta, joiden pohjata ilmiöstä keskustellaan. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Aineisto analysoidaan diskurssianalyysiä käyttäen. Aineistoa säilytetään tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla ja se hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.

Tutkimusluvan myöntämistä ovat puoltaneet lännen palvelualueen johtaja ********** ja arviointitoiminnan johtaja **********

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja (useampaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelua koskevat tutkimukset).

Lisätiedot

Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 24.11.2020

2

Tutkimuslupahakemus 24.11.2020, liite, tutkimussuunnitelma

3

Tutkimuslupahakemus 24.11.2020, liite, suostumusasiakirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilöt

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566