Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

19.11.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

55 §

Hoitajakutsujärjestelmäpalvelujen hankinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä

HEL 2020-012623 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (HUS) hoitajakutsujärjestelmäpalvelut sekä siihen kuuluvat laitteet Haartmanin sairaalan viidenteen kerrokseen sekä Malmin sairaalaan.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (0 % alv) viiden (5) vuoden sopimuskaudella noin 450 000 euroa.

Lisäksi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti oikeuttaa Helsingin sairaalan johtajalääkärin allekirjoittamaan hankintaa koskevan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin terveydenhuollon päivystystoiminnot siirtyivät HUS:iin 1.1.2019. Tässä yhteydessä mm. osa Haartmanin ja Malmin sairaaloiden osastoista siirtyi HUS:lle. Osa sairaaloiden osastoista jäi edelleen Helsingille. Pääsääntöisesti HUS tuottaa ICT-palvelut omille osastoilleen ja Helsinki omille osastoilleen. Osa ICT-palveluista on kuitenkin koko sairaalan kattavia, jolloin osastokohtainen pilkkominen ei ole mielekästä. Haartmanin ja Malmin sairaalat muodostavat sopimuksen alaisten palvelujen osalta yhden saumattoman kokonaisuuden, vaikka kyse on kahdesta eri organisaatiosta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Haartmanin ja Malmin sairaaloiden ICT-palvelut tuotetaan yhtenä kokonaisuutena siten, että HUS vastaa palveluista ja HUS tietohallinto toteuttaa palvelut.

Hankintalain 15 §:n mukaisesti sidosyksiköltä tehtyyn hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Solmittava palvelusopimus on voimassa viisi (5) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 4.2.2020 § 19.

Lisätiedot

Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HUS

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Helsingin sairaala

 

Malmin sairaala

 

Laakson sairaala

 

Tietotekniikkapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566