Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

16.11.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

54 §

Palvelutalojen ja seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinnan keskeyttäminen

HEL 2019-008841 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti keskeyttää Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluihin kuuluvien Hopeatien, Madetojan, Kannelmäen sekä Töölön seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinnan lain julkisista hankinnoista (1397/2016) § 125 ja § 123 mukaisesti ja kilpailuttaa hankinnan uudelleen.

Samalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja toteaa, että keskeytettävään hankintaan jätetyt tarjousasiakirjat eivät ole julkisia ennen kuin uusi kilpailutus on ratkaistu (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 § 7, 2 momentti.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 24.3.2020 § 51 hankinnan HEL 2020-008841 keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeutti sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia. Lautakunta edellytti, että palvelukuvauksen kohtaa 5.2. muutetaan siten, että asiakas voi halutessaan tilata ennakkoon vegaaniaterian samaan hintaa sekä lisäksi on pyynnöstä oltava tarjolla kauramaitoa tms. kasvisrasvatuotetta kahvin tai tee kanssa ilman lisämaksua.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutti sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan päätöksen perusteella solmittavat sopimukset, päättämään optiokauden käyttöönotosta sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Kilpailutuksen tarkoituksena oli sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen perusteella palveluntuottajat sitoutuvat tuottamaan palvelutalojen ja seniorikeskuksen ruokapalveluja.

Tarjouskilpailu

Tarjouskilpailu järjestettiin hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Palvelutalojen ja seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinta jakautui viiteen kohteeseen palvelukuvauksessa ja tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyn ehdoin:

Osa-alue 1, Hopeatien palvelutalo

Osa-alue 2, Madetojan palvelutalo

Osa-alue 3, Kannelmäen palvelutalo

Osa-alue 4, Siltamäen palvelutalo

Osa-alue 5, Töölön seniorikeskus

Tarjouspyyntö julkaistiin  30.4.2020  julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa osoitteessa: www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoajille asetetut vaatimukset kävivät ilmi tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä. Tarjoaja saattoi jättää tarjouksen joko yhteen tai useampaan tarjouspyynnön kohteeseen.

Lisätietokysymykset oli lähetettävä 20.5.2020 mennessä ja niihin vastattiin 27.5.2020.

Tarjoukset tuli jättää 25.6.2020 mennessä. Tarjouspyyntöjärjestelmässä olleen teknisen virheen johdosta tarjousilmoitus keskeytettiin 12.6.2020 ja julkaistiin uudelleen 12.6.2020 nopeutetulla menettelyllä. Tarjousaikaa pidennettiin 30.6.2020 asti.

Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta.

Tarjouspyynnössä liitteenä oleva Välitystuotteet Excel-taulukko (liite 1.8.) sisälsi ruokatuoteryhmiä, joihin pyydettiin myyntierän kilo- tai litrahintaa (alv 0 %).  Lomakkeeseen tuli lisätä pyydetyt hinnat. Tuoteryhmien yksittäisten hintojen muodostama yhteissumma sisältyi tarjouspyynnön hintavertailuun.

Tarjouksia tarkastettaessa havaittiin, että kaikki tarjoajat eivät olleet täyttäneet välitystuotteiden hintatietoja liitteessä ohjeistetulla tavalla muodossa €/kg/l (alv 0 %).

Tämän vuoksi kaikille tarjoajille lähetettiin täsmennyspyyntö, jossa tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan hinnat liitteessä pyydetyllä tavalla muodossa €/kg/l (alv 0 %).

Täsmennyspyynnön toimittamisen jälkeen neljä tarjoajaa täsmensi hinnoitteluaan, ja yksi tarjoaja ilmoitti osaltaan, että täsmennyspyyntö on tarpeeton.

Saatujen täsmennysten tarkastuksessa havaittiin, että osa täsmennetyistä hinnoista oli edelleen virheellisessä muodossa. Tämän vuoksi tarjoukset eivät olleet vertailukelpoisia, eikä tarjoajien tasapuolista kohtelua voitu turvata.

Keskeyttämisen perusteet

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään hankintalain 123 §:ssä.

Keskeyttämisen syyn arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin ja tarjoajiin.

Hankinta päätetään keskeyttää vaadituissa Välitystuotehinnoittelussa (liite 1.8) olleiden virheellisten tulkintojen vuoksi.

Tarjousten tarkastamisessa kävi ilmi, että tarjouspyynnön liite 1.8. Välitystuotteet on ollut tulkinnanvarainen, minkä vuoksi tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia, eikä tarjoajien tasapuolista kohtelua voida turvata.

Tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus on havaittu vasta tarjousten avaamisen jälkeen.

Koska hankintayksikön tekemä virhe tarjouspyynnössä ei ole enää oikaistavissa, tulee hankintayksikön keskeyttää hankinta.

Hankinnan keskeyttämiselle on näin ollen todellinen ja perusteltu syy. Hankinnan keskeyttäminen ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, sillä hankinnasta tullaan julkaisemaan uusi hankintailmoitus, jonka perusteella välitystuotteet valikoimaa tullaan selkeyttämään ja muodostamaan valikoima niin tarkasti, että tarjoukset ovat tältä osin yhteismitallisia.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjat voidaan pitää salassa asiakirjojen julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua hankinnasta.

Palvelutalojen ja seniorikeskuksen ruokapalvelut kilpailutetaan uudelleen, mistä syystä aiemmasta kilpailutuksessa jätetyt tarjousasiakirjat eivät ole julkisia asianosaisille ennen kuin uutta hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Lisätiedot

Milla Härkönen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43118

milla.harkonen(a)hel.fi

Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566