Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

13.11.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

53 §

Kotihoidon saunapalvelun hankinta idän palvelualueelle

HEL 2020-012363 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia kotihoidon saunapalvelua Esperi Care Oy:lta ajalle 19.11.2020-31.10.2022.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (alv 0%) sopimuskaudella on 120 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen kotihoidossa on voimassa oleva puitesopimus saunapalvelujen tuottamisesta etelän ja lännen palvelualueille. Idän palvelualueelle ei vuonna 2018 toteutetussa kilpailutuksessa saatu yhtään tarjousta. Palvelua ostettiin suorahankintana ajalla 1.11.2018-31.10.2020. Puitesopimuksessa otettiin käyttöön kahden vuoden optiokausi, joka päättyy 31.10.2022. Idän alueen saunapalvelujen tuottamisesta järjestettiin kevennetty kilpailutus. Hankintaa varten tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

Omakotisäätiö

Helykodit ry

Ilmari Helanderin vanhustensäätiö/Vuosaari

Yrjö ja Hanna Oy/Vuosaari

Attendo Suomi Oy/ Mellunmäki

Esperi Care Oy/Hoivakoti Vanhalinna

Tarjouksensa jätti Esperi Care Oy/Hoivakoti Vanhalinna, joka valittiin palveluntuottajaksi. Muilta palveluntuottajilta ei saatu tarjouksia.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta sitten, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 4.2.2020, §19.

Lisätiedot

Suvi Kan, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 64481

suvi.kan(a)hel.fi

Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 56263

sanna.numminen(a)hel.fi

Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Kotihoito

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566