Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.10.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

50 §

Päätös optiokauden käyttöönotosta: kotihoidon saunapalvelujen suorahankinta

HEL 2020-011576 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa käyttöön kahden (2) vuoden optiokauden kotihoidon saunapalvelujen suorahankinnassa lännen palvelualueelle Saga Care Finland Oy:n kanssa ajalle 1.11.2020-31.10.2022.

Optiokaudella sopimuksia jatketaan alkuperäisin sopimusehdoin sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (alv 0%) kahden (2) vuoden optiokaudella on 20 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kotihoidon saunapalvelujen kilpailutuksessa HEL 2018-004548 (tarjouspyyntö julkaistiin 2.5.2018) ei läntiselle palvelualueelle saatu yhtään kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjousta, joten palvelu päätettiin hankkia suorahankintana. Suorahankinnan edellytyksenä on, että tarjouspyynnön alkuperäisiä ehtoja ei olennaisesti muuteta (HankL 40 §:n 2 mom. 1 kohta). Palveluntuottajan kanssa 7.11.2018 solmittu sopimus sisältää mahdollisuuden kahden (2) vuoden optiokauteen. Sopimuskausi päättyy 31.10.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan palvelun järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Lisätiedot

Suvi Kan, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 64481

suvi.kan(a)hel.fi

Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kotihoito

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566