Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

27.10.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

48 §

Helsingin sairaalan toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistaminen joulun ja vuodenvaihteen 2020 aikana

HEL 2020-010680 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti Helsingin sairaalan toimipisteiden tilapäisistä sulkemisista ja toiminnan supistamisesta joulun ja vuodenvaihteen 2020 aikana seuraavasti:

Geriatrian poliklinikka, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, S-porras, 1. kerros, 00250 Helsinki, pidetään suljettuna 23.12.2020 - 6.1.2021. Tämä koskee poliklinikan vastaanotto- ja muistikoordinaattoritoimintaa.

Laakson apuvälinepalvelut, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, S-porras ja V-porras, 00250 Helsinki, palvelee keskiviikkona 23.12.2020 klo 16 asti.

Samalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen ja paikkamäärien muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen sekä toiminnan ja aukioloaikojen supistamisen syynä on joululoma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve ja henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Helsingin sairaala

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

Tilastopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566