Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

26.10.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

46 §

Johtavan kuntoutussuunnittelijan viran täyttäminen, Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet, työavain SOTE 03-808-20

HEL 2020-011138 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella fysioterapeutti YAMK ********** Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet -yksikön johtavan kuntoutussuunnittelijan virkaan (vakanssinumero 039077, toimintayksikkö 397630, työpiste 100010) 1.12.2020 lukien 3481,97 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Virkaan otetun tulee esittää työterveyshuollon antama selvitys terveydentilastaan ja selvitys tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala / sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Helsingin sairaala / Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet.

Päätöksen perustelut

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet -yksikön johtavan kuntoutussuunnittelijan virka (vakanssinumero 039077) tulee avoimeksi 1.12.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan johtavan kuntoutussuunnittelijan ottaa virkaan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Johtava kuntoutussuunnittelija toimii lääkinnällisen kuntoutuksen henkilöstön lähiesihenkilönä, perustason apuvälinepalvelujen osastonhoitajan lähiesihenkilönä sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen henkilöstön esihenkilönä. Johtava kuntoutussuunnittelija vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista, apuvälinepalvelusta ja veteraanikuntoutuksen järjestämisestä.

Johtavan kuntoutussuunnittelijan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, terveydenhuoltoalan tutkinto ja Valviran myöntämä ammatinharjoittamisoikeus sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Johtavan kuntoutussuunnittelijan virka on ollut julkisesti haettavana 31.8. - 18.9.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Tehy-lehdessä 2.9.2020, Oikotiellä, Duunitorilla ja TE-palvelujen-, Terveysportin-, LinkedIn-, Facebook- ja Twitter-sivustoilla.

Määräajassa hakemuksensa jätti 11 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakijoista kuusi (6) täytti kaikki virkaan vaaditut kelpoisuusvaatimukset ja viisi täytti ne vain osittain.

Hakemusten perusteella Teams -ryhmähaastatteluun 24.9.2020 kutsuttiin viisi hakijaa, joista yksi perui osallistumisensa. Ryhmähaastattelussa olleista yksilöhaastatteluun 25.9.2020 kutsuttiin ********** ja ********** sekä 28.9.2020 ********** Kaikki yksilöhaastattelussa olleet kutsuttiin henkilöarvioon, jonka suoritti Psycon Oy.

Haastattelijoina 24.9.2020, 25.9.2020 sekä 28.9.2020 olivat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja ********** Helsingin sairaalan johtajalääkäri ********** sekä rekrytointikonsultti **********

********** on suorittanut fysioterapeutti YAMK (ylempi korkeakoulututkinto), Master of Health Care -tutkinnon Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuonna 2019 ja fysioterapeutti AMK -tutkinnon Ammattikorkeakoulu Arcadassa vuonna 2013. Hän on toiminut liikunnanohjaajana ja fysioterapeuttina omalla toiminimellä vuosina 2011 - 2018 sekä fysioterapeuttina ********** Hänen vahvuutenaan on laaja-alainen kuntoutusjärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemus. Lisäksi hänellä on hyvät digitaidot ja Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän hyvä tuntemus sekä johtamiskokemusta.

********** on suorittanut fysioterapeutin YAMK-tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2013 ja fysioterapeutin AMK-tutkinnon Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2001. Lisäksi hänellä on lääkintävoimistelijan tutkinto vuodelta 1991 ja tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoistumisopinnot vuodelta 2006. Hän on toiminut fysioterapeuttina ********** vuosina 1991 - 2016. Lisäksi hän on toiminut projektikoordinaattorina ********** ja asiantuntijana ********** kuntoutussuunnittelijana hän on toiminut vuosina 2016 - 2017 ja vuodesta 2017 lähtien fysioterapian osastonhoitajana. Hänen vahvuutenaan on laaja-alainen kuntoutusjärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemus sekä apuvälinepalvelujen tuntemus. Lisäksi hakijalla on Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän hyvä tuntemus ja johtamiskokemusta.

********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 2006. Lisäksi hänellä on lääkintävoimistelijan tutkinto Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuodelta 1988 ja erikoislääkintävoimistelijan tutkinto Keski-Suomen terveydenhuolto-opilaitoksesta vuodelta 1994. Hän on toiminut lääkintävoimistelijana ********** hän on toiminut lääkintävoimistelijana ja vastaavana fysioterapeuttina, fysioterapian esimiehenä ja vuodesta 2018 lähtien kuntoutuspäällikkönä. Hänen vahvuutenaan on kuntoutusjärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemus sekä erityisesti Kelan kustantaman kuntoutuksen ja kuntien järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen tuntemus. Lisäksi hänellä on johtamiskokemusta.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota kykyyn hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja ymmärrystä strategian merkityksestä ja sen viemisestä käytännön työhön Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet –yksikössä.

Koulutuksen, työ- ja johtamiskokemuksen, hakuasiakirjojen, haastattelussa ja henkilöarvioinnissa osoitetun soveltuvuuden sekä kokonaisarvion perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan kuntoutussuunnittelijan viran hoitamiseen. Hän omaa tehtävän edellyttämää kokonaisvaltaista näkemystä toiminnan kehittämisestä Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet -yksikössä. Hän hallitsee isoja kokonaisuuksia ja hänen tapansa työskennellä on avointa, laatuhakuista ja tuloksellista. Lisäksi hän omaa hyvät suulliset ja kirjalliset esiintymistaidot.

Lisätiedot

Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Helsingin sairaala

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntijat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566