Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

26.10.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

45 §

Päätös optiokauden käyttöönotosta: kotihoidon saunapalvelujen hankinta

HEL 2018-004548 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa käyttöön kahden (2) vuoden optiokauden kotihoidon saunapalvelujen hankinnassa ajalle 1.11.2020-31.10.2022. Optiokaudella sopimuksia jatketaan alkuperäisin sopimusehdoin sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Optiokausi otetaan käyttöön kaikkien puitesopimustoimittajien kanssa, joita ovat:

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy (etelän palvelualue)

Saga Care Finland Oy (pohjoisen palvelualue)

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (alv 0%) kahden (2) vuoden optiokaudella on 40 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on kilpailutuksen perusteella tehnyt kotihoidon saunapalvelujen hankinnasta päätöksen 40 § 24.8.2018 sopimuskaudelle 1.11.2018-31.10.2020. Päätöksessä varattiin oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan palvelun järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Lisätiedot

Suvi Kan, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 64481

suvi.kan(a)hel.fi

Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kotihoito

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566