Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

14.10.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

41 §

Seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilapäisen sulkemisen jatkaminen 31.12.2020 saakka

HEL 2020-011279 T 05 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että 24.3.2020 § 20 päätettyjä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilojen suljettuina pitämistä jatketaan edelleen 31.12.2020 saakka:

Etelän palvelualue

Koskelan seniorikeskuksen palvelukeskus
Kinaporin seniorikeskuksen palvelukeskus
Kampin palvelukeskus
Töölön seniorikeskuksen palvelukeskus

Idän palvelualue

Kontulan seniorikeskuksen palvelukeskus
Myllypuron seniorikeskuksen palvelukeskus
Roihuvuoren seniorikeskuksen palvelukeskus
Laajasalon palvelutalon palvelukeskus
Itäkeskuksen palvelutalon palvelukeskus

Pohjoisen palvelualue

Syystien seniorikeskuksen palvelukeskus
Kustaankartanon seniorikeskuksen palvelukeskus

Lännen palvelualue

Riistavuoren seniorikeskuksen palvelukeskus
Hopeatien palvelutalon Pohjois-Haagan palvelukeskus
Kannelmäen palvelutalon palvelukeskus
Munkkiniemen palvelutalon palvelukeskus

Samalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilojen sulkemisen jatkamisesta.

Päätöksen perustelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti 24.3.2020 § 20, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilat ovat suljettuina 16.3.2020 alkaen toistaiseksi osana COVID-19 –koronavirusepidemiaan varautumisen toimenpiteitä. Vallitsevasta koronaepidemiatilanteesta johtuen seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilat pidetään edelleen suljettuina 31.12.2020 saakka. Etätoimintaa on mahdollisuus järjestää.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Helena Venetvaara, vs. palvelualueen johtaja, puhelin: 310 43180

helena.venetvaara(a)hel.fi

Maritta Haavisto, vs. palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

maritta.haavisto(a)hel.fi

Maarit Rautio, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42192

maarit.rautio(a)hel.fi

Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Palvelujen päälliköt

Tukipalvelut

Viestintäpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566