Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

12.10.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

40 §

Kotihoitopäällikön viran täyttäminen, eteläinen kotihoitoyksikkö, työavain SOTE-03-840-20

HEL 2020-010265 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveystieteiden maisteri ********** eteläisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön virkaan (vakanssinumero 028289, toimintayksikkö 397210, työpiste 100009) 1.11.2020 lukien 4608,00 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Eteläisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön virka tuli avoimeksi 1.5.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan eteläisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön virkaan ottaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Kotihoitopäällikkö vastaa yksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä taloudesta. Päällikkö johtaa monialaista ja monien toimijoiden palveluista koostuvaa toiminta-aluetta analysoimalla yksikön toimintaa ja tuotettuja palveluja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen näkökulmista.

Kotihoitopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamistehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävä edellyttää johtamisosaamista sosiaali- ja terveydenhuollon strategisessa johtamisessa ja henkilöstöjohtamisessa, yksikön talouden johtamista ja toimimista erilaisissa verkostoissa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja taitoja johtaa muutosta.

Kotihoitopäällikön virka (vakanssinumero 028289) on ollut julkisesti haettavana 28.8.–14.9.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi TE-palvelujen sivuilla, Oikotiellä sekä Duunitorilla. Helsingin Sanomissa ilmoitus on ollut 30.8.2020.

Määräajassa hakemuksen jätti 23 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän päätöksen liitteenä 1.

Hakijoista 16 täytti kaikki virkaan vaaditut kelpoisuusehdot. Seitsemällä hakijalla kelpoisuusehdot täyttyivät vain osittain tai eivät lainkaan.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä: ********** ja ********** Haastattelut pidettiin 18.9.2020 ja 23.9.2020. Haastattelijoina olivat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja ********** vs. palvelualueen johtaja ********** ja rekrytointikonsultti **********

********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2005. ********** Hänen vahvuuksiaan ovat hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä potilasturvallisuustyön kehittäminen.

********** on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (YAMK), Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa vuonna 2005. ********** Hänen vahvuuksiaan ovat monipuolinen esimieskokemus sekä taloushallinto ja tuottavuuden kehittäminen.

********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2016. ********** Hänen vahvuutensa on Helsingin kotihoidon hyvä tuntemus.

********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2016. ********** Hänen vahvuuksiaan ovat Helsingin kaupungin sote-alan laaja tuntemus sekä asiakkaiden kotona kuntoutumisen kehittäminen.

********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1998. ********** Hänen vahvuuksiaan ovat muutosten johtaminen ja kokemus ikääntyneiden palveluiden ja kotihoidon johtamisesta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella henkilöarviointiin ohjattiin ********** ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy.

Koulutuksen, työ- ja johtamiskokemuksen, hakuasiakirjojen sekä haastattelussa ja henkilöarvioinnissa osoitetun soveltuvuuden sekä referenssitietojen perusteella ********** on parhaat edellytykset eteläisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön viran hoitamiseen.

Hänen toimintatapansa on johdonmukainen, tavoitteellinen ja määrätietoinen. Hänen johtamistapansa on valmentava ja nopeasti olennaiseen menevä. Hänen vahvuuksissaan korostuvat strateginen suunnittelu, muutoskykyisyys ja kehittäminen.

Lisätiedot

Helena Venetvaara, va. palvelualueen johtaja, puhelin: 310 43180

helena.venetvaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalistaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Henkilöstöasiantuntijat

Etelän palvelualue

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566