Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

29.09.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

39 §

Gerontologisen sosiaalityön päällikön viran täyttäminen, Lännen palvelualue, Gerontologisen sosiaalityön yksikkö, työavain SOTE-03-811-20

HEL 2020-009527 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen, haastattelussa osoitetun soveltuvuuden sekä henkilöarvioinnin perusteella valtiotieteiden maisteri ********** gerontologisen sosiaalityön päällikön virkaan (vakanssinumero 026823, toimintayksikkö 397410, työpiste 100000) 1.11.2020 lukien 4335,97 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Gerontologisen sosiaalityön päällikön virka tuli avoimeksi 1.7.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan gerontologisen sosiaalityön päällikön ottaa virkaan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Gerontologisen sosiaalityön päällikön tehtävänä on toiminnan strateginen kehittäminen, talouden ja henkilöstön johtaminen sekä vaikuttaminen laajoissa yhteistyöverkostoissa. Henkilöstön kokonaismäärä on noin 60 ja vuosibudjetti on noin 4,4 miljoonaa euroa.

Gerontologisen sosiaalityön päällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävä edellyttää lainsäädännön sekä julkisen ja yksityisen sektorin palvelujen laaja-alaista tuntemusta, itsenäistä työotetta sekä taitoa hyödyntää teknologiaa. Lisäksi tehtävässä edellytetään näyttöä muutoksien aikaansaamisesta sekä tietoa, kokemusta ja ymmärrystä siitä, miten asiakkaiden ikääntyminen vaikuttaa palvelujen tarpeeseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä kokemusta asiantuntijatyön johtamisesta ja kykyä hahmottaa moniammatillisia prosesseja.

Valinnassa eduksi luettiin kokemus sosiaalityön kentän johtamisesta, järjestelmällisyys, ongelmanratkaisukyky sekä hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot.

Gerontologisen sosiaalityön päällikön virka (vakanssinumero 026823) on ollut julkisesti haettavana 14.8.-31.8.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi TE-toimiston sivulla, LinkedIn -sosiaalisen median kanavassa sekä Helsingin Sanomissa 16.8.2020.

Määräajassa hakemuksen jätti kymmenen hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kahdeksalla hakijalla. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella 4.9.2020 pidettyihin haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa: ********** ********** sekä yksi hakija, joka peruutti hakemuksensa 3.9.2020.

Haastattelun suorittivat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja ********** palvelualueen johtaja ********** sekä työvoimasuunnittelija **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. ********** Hakijan vahvuutena on monipuolinen kokemus ikääntyneiden palveluista ja niiden kehittämisestä sekä lainsäädännön hyvä tuntemus. Hakijalla on kuitenkin lyhyempi työkokemus ja vähäisempi kokemus laaja-alaisten muutosten johtamisesta ja erilaisten palvelujen kehittämisestä kuin virkaan esitettävällä.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. ********** Hakijan vahvuutena on vammaispalvelujen tuntemus ja ison kokonaisuuden johtamiskokemus, mutta vähäisempi gerontologisen sosiaalityön tuntemus kuin henkilöillä, jotka lähettiin henkilöarviointiin.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. ********** Hakijan vahvuutena on laaja-alainen sote-palvelujen toiminnan tuntemus ja isojen kokonaisuuksien johtamiskokemus. Lisäksi hänellä on näyttöä palvelujen kehittämisestä sekä onnistuneiden muutosten johtamisesta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin hakijat ********** ja ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin pohjautuen kokonaisarvioinnin perusteella on katsottava, että ********** on parhaat edellytykset gerontologisen sosiaalityön päällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

********** valintaa puoltaa hänen pitkä kokemuksensa johtamistehtävistä, syvällinen ikääntyvien palvelujen tuntemus sekä näytöt muutosten johtamisesta ja toteuttamisesta. Hänellä on hyvä käsitys tulevaisuuden haasteista ikääntyneiden palveluissa. Hänen johtamistyylinsä on tavoitteellista ja tuloksellista.

Lisätiedot

Maarit Rautio, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42192

maarit.rautio(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntijat

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566