Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

25.09.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

38 §

Ylilääkärin viran täyttäminen, Laakson sairaala, työavain SOTE-03-600-20

HEL 2020-010292 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen ja johtamiskokemuksen sekä hakemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella geriatrian- ja yleislääketieteen erikoislääkäri ********** Laakson sairaalan ylilääkärin virkaan (vakanssinumero 042741, toimintayksikkö 397620, työpiste 100009) 7.12.2020 lukien 6027,05 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Virkaan otetun tulee esittää työterveyshuollon antama selvitys terveydentilastaan ja selvitys tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala/sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Helsingin sairaala/Laakson sairaala.

Päätöksen perustelut

Laakson sairaalan ylilääkärin virka (vakanssinumero 042741) tuli avoimeksi 4.6.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan Laakson sairaalan ylilääkärin virkaan ottaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Ylilääkäri johtaa ja kehittää sairaalan toimintaa ja vastaa sairaalan talouden hoitamisesta ja tuloksesta sekä osallistuu alueellisten hoitopolkujen kehittämiseen.

Ylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Ylilääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 21.8. - 4.9.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Lääkärilehdessä 21.8.2020, TE-palvelujen, Tk-rekryn ja Terveysportin työpaikkasivustoilla, Oikotiellä ja Duunitorilla LinkedIn-, Facebook- ja Twitter-sivustoilla.

Määräajassa hakemuksensa jätti 2 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Molemmilla hakijoilla oli viran edellyttämä kelpoisuus.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin **********

Haastattelijoina 9.9.2020 olivat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja ********** Helsingin sairaalan johtajalääkäri ********** sekä rekrytointikonsultti **********

********** on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1983 ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2005 sekä geriatrian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2010. Lisäksi hänellä on palliatiivisen lääketieteen ja muistisairauksien erityispätevyydet. Aikaisemmin hän on toiminut terveyskeskuslääkärinä ********** erikoistuvana lääkärinä ja erikoislääkärinä ********** hän on toiminut erikoislääkärinä ja vuosina 2012-2016 apulaisylilääkärinä. Ylilääkärinä ********** hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien. Hänen vahvuutenaan on pitkä työkokemus avoterveydenhuollon lääkärin työstä sekä laaja-alainen että pitkä kokemus sairaalalääkärin työstä. Lisäksi hänellä on virassa vaadittavaa hallinto- ja johtamiskokemusta ja talousosaamista sekä kokemusta kehittämistehtävistä ja muutosten läpiviemisestä.

Koulutuksen, työ- ja johtamiskokemuksen, hakuasiakirjojen ja aikaisemman haun yhteydessä tehdyn henkilöarvion sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset ylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen Laakson sairaalassa.

Lisätiedot

Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Helsingin sairaala

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntijat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566