Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

18.09.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

37 §

Malmin sairaalan osaston 15 sairaansijojen väliaikainen vähentäminen pitkään jatkuneen henkilöstövajeen vuoksi

HEL 2020-010447 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden johtaja päätti, että Malmin sairaalan osastolta 15 vähennetään kahdeksan (8) sairaansijaa ajalla 1.9.-27.9.2020 ja viisi (5) sairaansijaa ajalla 28.9. – 20.12.2020 edelleen jatkuvan henkilöstövajeen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Malmin sairaalan osastolla 15 on suunnitteilla toiminnan muutosta, joka siirtyy pandemian vuoksi. Uuden yksikön avaamiseen liittyen on henkilökuntaa jo siirtynyt toisille osastoille avoimiin vakansseihin. Osastolle rekrytoidaan uutta henkilökuntaa ja tällä hetkellä osastolla oleva henkilökunta riittää hoitamaan 20 potilasta, joista kuusi voi olla eristyspotilaita. Rekrytointi on edelleen käynnissä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti 27.2.2020 (13 §), 2.4.2020 (23 §) ja 15.5.2020 (28 §), että Malmin sairaalan osastolta 15 vähennetään tilapäisesti ajalla 11.3.-12.4.2020, ajalla 13.4.-31.5.2020 ja ajalla 1.6.-31.8.2020 kahdeksan (8) sairaansijaa henkilöstövajeen vuoksi.

Edelleen jatkuvan henkilöstövajeen vuoksi Malmin sairaalassa jatketaan kahdeksan (8) sairaansijan vähennystä ajalla 1.9.-27.9.2020 ja viiden (5) sairaansijan vähennystä ajalla 28.9. – 20.12.2020, jona aikana osastolle 15 rekrytoidaan henkilöstöä. Sairaansijoja voidaan avata aiemmin, jos tarvittava henkilöstö saadaan ja pandemiatilanne sen mahdollistaa.

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.10.2019 (§ 297) hyväksymän Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun (4 §:n 1 kohdan) perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Annamaija Sutela, ylilääkäri, puhelin: 310 78232

annamaija.sutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Helsingin sairaala

Mlamin sairaala

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

Tilastopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566