Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

31.08.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

36 §

Laakson sairaalan osastojen 3, 6, 11 ja 13 sairaansijojen tilapäinen vähentäminen 14.9.-1.11.2020 välisenä aikana

HEL 2020-009881 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti Laakson sairaalan osastojen 3, 6, 11 ja 13 sairaansijojen tilapäisestä vähentämisestä 14.9.-1.11.2020 välisenä aikana yhteensä 15 sairaansijaa.

Päätöksen perustelut

Laakson sairaalan osastoilta 3, 6, 11 ja 13 vähennetään tilapäisesti yhteensä 15 sairaansijaa 14.9.-1.11.2020 välisenä aikana Laakson sairaalan henkilöstövajeesta johtuen:

Osasto 3 vähennetään 3 sairaansijaa

Osasto 6 vähennetään 4 sairaansijaa

Osasto 11 vähennetään 5 sairaansijaa

Osasto 13 vähennetään 3 sairaansijaa

Yhteensä vähennetään 15 sairaansijaa.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden tilapäisistä sulkemisista.

Lisätiedot

Riikka Söderling, vs. ylilääkäri, puhelin: 310 47407

riikka.soderling(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Helsingin sairaala

Laakson sairaala

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566