Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (6)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

31.08.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

35 §

Hankinta, yksilölliset ortopediset apuvälineet

HEL 2020-001077 T 02 08 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hyväksyä yksilölliset ortopediset apuvälineet hankinnan puitejärjestelyyn seuraavat tarjoukset:

1. Apuvälinetekniikka Rehatech Oy (0616356-4)
2. Camp Clinic Oy (2129139-6)
3. Coronaria Savonlinnan FysioKulma Oy (1616350-9)
4. Meilahden ortopediatekniikka (2265917-2)
5. Respecta Oy (1623211-3)
6. Soleus Oy (0503125-2)

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat on valittu edellä ilmoitetusti kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Valinta ja järjestys tehtiin tarjousten vertailutaulukon (liite 1) mukaisesti.

Suunniteltu sopimuskausi on 1.9.2020 – 29.2.2022.
HL 51 §:n perusteella korjattu sopimuskauden kesto, TE 2.9.2020.

Suunniteltu sopimuskausi on 1.9.2020 – 29.2.2024.

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Sopimuskausi noudattaa aikaisemman hankinnan HEL 2018-004505 sopimuskautta, josta Markkinaoikeus (20.12.2019 päätöksen (nro 554/19) kumosi tehdyn hankintapäätöksen tuoteryhmien 2a, 2b ja 3 osalta ja määräsi kilpailuttamaan kyseiset tuoteryhmät uudestaan ja joista tässä päätöksessä kilpailutuksen tuloksena päätetään.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätös on ehdollinen jokaisen palveluntuottajan osalta sillä ehdolla, että he toimittavat rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnasta HEL 2018-004505 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään 8.5.2018 § 126 yksilölliset ortopediset apuvälineet. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset, päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista sekä päättämään mahdollisesta optiokaudesta.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on tehnyt yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankintapäätöksen 20.8.2018, 39 § sekä kyseisen hankintapäätöksen oikaisun 8.1.2019, 3 §, jossa on valittu kohderyhmittäin yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden palveluntuottajat.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan alkuperäisestä hankintapäätöksestä 20.8.2018, 39 § tehtiin markkinaoikeuteen valitus, jonka aikana hankintapäätöksen mukaista sopimuskautta ei ole ollut lupa aloittaa.

Markkinaoikeus on valitusta koskien tehnyt 20.12.2019 päätöksen (nro 554/19), jossa se kumosi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan hankintapäätöksen tuoteryhmien 2a, 2b ja 3 osalta ja määräsi kilpailuttamaan kyseiset tuoteryhmät uudestaan.

Tästä johtuen on tuoteryhmien 2a, 2b ja 3 hankintalain 153 §:n mukaisesti jatkettu sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätöksessä 10.01.2019, 4 § tehtyjä väliaikaisia sopimuksia kunnes uuden kilpailutuksen mukainen hankintapäätös on saavuttanut lainvoimaisuuden.

Tarjouskilpailu

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella valittiin palveluntarjoajat puitejärjestelyyn.

Tarjouskilpailu käynnistettiin 5.6.2020 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjouskilpailu järjestettiin hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittava palvelu/tuotteet sekä tarjoajille että hankittavalle palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnan kohteena oli aikuisille henkilöille hankittavat ortopediset jalkineet; puolivalmiit ja valmiina saatavat, yksilöllisesti valmistetut jalkineet, yksilölliset tukipohjalliset sekä niiden valmistamiseen, sovittamiseen ja tuotteiden yksilöintiin asiakkaille sopivaksi hankittava asiantuntijaosaaminen.

Tarjoajien oli tarjousaikana mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä 16.6.2020 klo 12:00 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 30.6.2020.

Tarjousten jättämisen määräaikaan 16.7.2020 klo 12:00 mennessä saapui kahdeksan (8) tarjousta. Tarjoukset jakaantuivat osa-alueittain seuraavasti:

Osa-alue 1, Ortopediset jalkineet, valmiina saatavat (1A-1D)
- Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
- Camp Clinic Oy
- Meilahden ortopediatekniikka               
- Orthonova Oy
- Respecta Oy
- Soleus Oy

Osa-alue 2, Ortopediset jalkineet, puolivalmiit (2E- 2H)
- Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
- Camp Clinic Oy                  
- Meilahden ortopediatekniikka               
- Ortto-kenkä Oy                   
- Respecta Oy
- Soleus Oy

Osa-alue 3, Ortopediset jalkineet, yksilöllisesti valmistetut (3I- 3P)
- Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
- Camp Clinic Oy
- Meilahden ortopediatekniikka
- Ortto-kenkä Oy
- Respecta Oy
- Soleus Oy

Osa-alue 4, Tukipohjallispari, yksilöllisesti valmistetut (4 Q)
- Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
- Camp Clinic Oy
- Coronaria Savonlinnan FysioKulma Oy
- Meilahden ortopediatekniikka
- Orhonova Oy
- Ortto-kenkä Oy
- Respecta Oy
- Soleus Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus

Hankintatyöryhmä on tarkastanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittuja hankintalain periaatteita tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti.

Tarjousten täsmennyspyynnöt

Viidelle (5) tarjoajalle lähetettiin sähköpostitse tarjouksen täsmennyspyyntö. Tarjoajat vastasivat täsmennyspyyntöön annetussa määräajassa ja annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousvertailu toteutettiin hankinnan ehtojen mukaisesti tarjoushinnan perusteella. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tässä hankinnassa tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin. Halvinta hintaa käytetään valintaperusteena, koska oleelliset laatuun vaikuttavat seikat on huomioitu kattavasti hankinnan kohteen määrittelyssä, hankinnan vähimmäisvaatimuksissa.

Tarjoajat asetetaan osa-alueittain palveluntuottajiksi halvimman hinnan mukaiseen etusijajärjestykseen vertailuperusteiden mukaisesti. Puitesopimuksen jokaiseen osa-alueeseen valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.

Osa-alue 1, Ortopediset jalkineet, valmiina saatavat (1A-1D)
1. Meilahden ortopediatekniikka
2. Camp Clinic Oy
3. Respecta Oy
4. Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
5. Soleus Oy

Osa-alue 2, Ortopediset jalkineet, puolivalmiit (2E- 2H)
1. Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
2. Camp Clinic Oy
3. Meilahden ortopediatekniikka
4. Respecta Oy
5. Soleus Oy

Osa-alue 3, Ortopediset jalkineet, yksilöllisesti valmistetut (3I- 3P)
1. Camp Clinic Oy
2. Meilahden ortopediatekniikka
3. Respecta Oy
4. Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
5. Soleus Oy

Osa-alue 4, Tukipohjallispari, yksilöllisesti valmistetut (4 Q)
1. Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
2. Meilahden ortopediatekniikka
3. Camp Clinic Oy
4. Respecta Oy
5. Coronaria Savonlinnan FysioKulma Oy

Puitejärjestelyn sisällä asiakaskohtainen palvelun valinta tehdään etusijajärjestyksessä ensimmäiseltä soveltuvalta palveluntuottajalta.

Tilaajalla on aina oikeus syyllistymättä sopimusrikkomukseen valita muu toimittaja ilman etusijajärjestyksen noudattamista, mikäli Tilaaja arvioi lääketieteellisesti todetun toimintavajeen perusteella asiakkaan yksilöllisen tarpeen edellyttävän yksilöllistä ratkaisua, joka on saatavilla toiselta toimittajalta.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kahden (2) vuoden pituiset sopimukset. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.9.2020. Perussopimuskausi päättyy 29.2.2022 (samanaikaisesti kuin tarjouspyynnön HEL 2018-004505 perusteella solmituissa sopimuksissa).
HL 51 §:n perusteella korjattu sopimuskauden kesto, TE 2.9.2020.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.9.2020. Perussopimuskausi päättyy 29.2.2024 (samanaikaisesti kuin tarjouspyynnön HEL 2018-004505 perusteella solmituissa sopimuksissa).

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen, jonka käyttöönotosta päättää Tilaaja viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Lisätiedot

Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi

Jenni Valkonen, kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 24701

jenni.valkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Hankintapalvelut

Liite 1

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566