Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

09.06.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

32 §

Kotihoidon yövuoron keskeytymättömän optimoinnin palvelun hankinta

HEL 2020-007599 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia yövuoron keskeytymättömän optimoinnin palvelun Mediconsult Oy:ltä. Tämä hankinta on lisätilaus liittyen aiemmin tehtyyn jo kilpailutettuun kotihoidon optimointiohjelman hankintaan (HEL 2018-004550).

Palvelu hankitaan allekirjoitushetkestä alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 40 000 euroa neljälle vuodelle.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on kotihoidon yöajan optimointi, jonka avulla saadaan optimointi tehtyä yhdessä erässä ja tarkasteltua koko yövuoron aikaa yhdessä näkymässä. Tämä parantaa jo kotihoidossa käytössä olevaa optimointia siten, että voidaan optimoida koko vuorokausi (24h).

Hankittava palvelu sisältää 1) optimointiohjelmaan tarvittavan asennuksen, testauksen ja parametroinnin (kertamaksu) 2) yövuoron keskeytymättömän optimoinnin raportoinnin (kuukausimaksu) ja 3) optimoinnin käyttöasteraportoinnin lähipalvelualueittain, joka täydentää jo olemassa olevaa raportointia (kuukausimaksu).

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankintaa varten pyydettiin tarjoukset Mediconsult Oy:ltä, joka on aiemmin valittu kotihoidon optimoinnin tuottajaksi ja tämä hankinta on lisätilaus jo käytössä olleeseen hankintaan.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 4.2.2020 § 19.

Lisätiedot

Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Pohjoisen palvelualueen johtaja

Kaakkoisen kotihoidon kotihoitopäällikkö

Hankinta-asiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566