Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

08.06.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

31 §

Päätös optiokauden käyttöönotosta: suomenkielisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakaspalveluostojen hankinta

HEL 2017-002687 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa käyttöön neljän (4) kuukauden optiokauden sopimustoimittaja Koti-Medi Oy:n kanssa ajalle 1.10.2020-31.1.2021. Optiokaudella puitesopimusta jatketaan alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti siten, kun ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Optiokauden arvioitu kokonaisarvo on 900 000 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on kilpailuttanut suomenkielisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakaspalveluostojen hankinnan vuonna 2017 sopimuskaudelle 1.10.2017-30.9.2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 16.5.2017 § 138 oikeuttanut sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –osaston osastopäällikön, nyk. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Päätöksen hankinnasta on tehnyt sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 18.8.2017 § 14. Päätöksessä varattiin oikeus jatkaa sopimusta enintään yhden (1) vuoden optiokaudella.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan palvelun järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Lisätiedot

Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi

Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kotihoito

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566