Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

02.04.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

23 §

Malmin sairaalan osaston 15 sairaansijojen tilapäisen vähentämisen jatkaminen ajalla 13.4.-31.5.2020

HEL 2020-004351 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että Malmin sairaalan osastolta 15 vähennetään tilapäisesti ajalla 13.4.-31.5.2020 kahdeksan (8) sairaansijaa edelleen jatkuvan henkilöstövajeen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Malmin sairaalan osastolla 15 on suunnitteilla osaston toiminnan muutos, joka siirtyy koronapandemiatilanteen vuoksi. Osastolla tullaan jatkossa perehtymään erityisesti muistisairaiden käytösoireisiin. Uuden yksikön avaamiseen liittyen on henkilökuntaa jo siirtynyt toisille osastoille avoimiin vakansseihin. Osastolle rekrytoidaan uutta henkilökuntaa ja tällä hetkellä osastolla oleva henkilökunta riittää hoitamaan 17 potilasta. Henkilökunnan rekrytointi on edelleen käynnissä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti 27.2.2020 (13 §) , että Malmin sairaalan osastolta vähennetään tilapäisesti ajalla 11.3.-12.4.2020 kahdeksan (8) sairaansijaa henkilöstövajeen vuoksi.

Edelleen jatkuvan henkilöstövajeen vuoksi Malmin sairaalassa jatketaan kahdeksan (8) sairaansijan vähentämistä ajalla 13.4-31.5.2020, jona aikana osastolle 15 rekrytoidaan henkilöstöä. Uuden muistisairaiden profiiliosaston avaamista siirretään koronapandemiatilanteen vuoksi. Sairaansijoja voidaan avata aiemmin, jos tarvittava henkilöstö saadaan tai pandemiatilanne sen vaatii.

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.10.2019 (297 §) hyväksymän Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun (4 §:n 1 kohdan) perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Annamaija Sutela, ylilääkäri, puhelin: 310 78232

annamaija.sutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Helsingin sairaala

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

Tilastopalvelut

Potilasohjaustiimi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566