Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

01.04.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

22 §

Lääkinnällisen kuntoutuksen peruukkipalvelujen optiohankinta

HEL 2016-006934 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa Lääkinnällisen kuntoutuksen peruukkipalvelujen viimeisen optiokauden käyttöön seuraavien palveluntuottajien kanssa:

1. H. Kuokkasen Peruukkiliike Oy
2. Ihanathiukset.fi/Lumix Oy
3. Veijo Kinnunen Oy

Optiokausi otetaan käyttöön kaikista sopimustuotteista sopimustoimittajien kanssa 15.1.2021 saakka.

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton ja arvonlisäveroton arvo on noin 125 000 euroa/vuosi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt lääkinnällisen kuntoutuksen peruukkipalvelujen hankinnan periaatteista päätöksen 24.11.2016 § 67, jossa se on oikeuttanut sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta ja allekirjoittamaan päätöksen perusteella solmittavat sopimukset.

Päätöksen kohteena on ollut hankkia ihosairaalle ja/tai syöpäpotilaalle yksilöllisten lääketieteellisten perustelujen nojalla apuvälineinä käytettäviä peruukkeja siihen kuuluvilla palveluilla.

Tarjoajat asetettiin etusijajärjestykseen halvimman hinnan mukaan seuraavasti:
1. H. Kuokkasen Peruukkiliike Oy
2. Ihanathiukset.fi/Lumix Oy
3. BonCon Oy/Suomikallio

BonCon Oy/Suomikallion liiketoiminta on siirtynyt osaksi Veijo Kinnunen Oy:n liiketoimintaa (y-0576890-8) 25.2.2020. Optiokaudesta solmitaan sopimus uuden palveluntuottajan kanssa.

Hankintaan on sisältynyt kaksi kahden (2) vuoden optiokautta, yksi vuosi kerrallaan. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä ja vastaavasti ensimmäisen optiokauden päättyessä.

Sopimuksen ehtojen mukaan tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta 12 kuukauden mittaisella optiokaudella.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta, vaan optiokaudella noudatetaan perussopimuskauden ehtoja ja hintoja sen mukaisesti, kun ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Tilaaja ei sitoudu optiokauden aikana mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita ostetaan tarpeen mukaan.

Lisätiedot

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566