Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

24.03.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

20 §

Toimipisteiden tilapäinen sulkeminen sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa

HEL 2020-003866 T 05 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että seuraavat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimipisteet ovat suljettuina 16.3.2020 alkaen toistaiseksi:
HL:n 51 §:n perusteella tehty täsmennys suljettaviin yksiköihin, 26.3.2020 IK

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että seuraavat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen seniorikeskusten avoimet palvelukeskukset ovat suljettuina 16.3.2020 alkaen toistaiseksi:

Etelän palvelualue

Koskelan seniorikeskuksen palvelukeskus
Kinaporin seniorikeskuksen palvelukeskus
Kampin palvelukeskus
Töölön seniorikeskuksen palvelukeskus

Idän palvelualue

Kontulan seniorikeskus
Myllypuron seniorikeskus
Roihuvuoren seniorikeskus
Laajasalon palvelutalon palvelukeskus
Itäkeskuksen palvelutalon palvelukeskus
HL:n 51 §:n perusteella tehty täsmennykset yksiköiden nimiin, 26.3.2020 IK

Idän palvelualue

Kontulan seniorikeskuksen palvelukeskus
Myllypuron seniorikeskuksen palvelukeskus
Roihuvuoren seniorikeskuksen palvelukeskus
Laajasalon palvelutalon palvelukeskus
Itäkeskuksen palvelutalon palvelukeskus

Pohjoisen palvelualue

Syystien palvelukeskus
Kustaankartanon palvelukeskus
HL:n 51 §:n perusteella tehty täsmennykset yksiköiden nimiin, 26.3.2020 IK

Pohjoisen palvelualue

Syystien seniorikeskuksen palvelukeskus
Kustaankartanon seniorikeskuksen palvelukeskus

Lännen palvelualue

Hopeatien palvelukeskus
Kannelmäen palvelukeskus
Munkkiniemen palvelukeskus
Riistavuoren palvelukeskus
HL:n 51 §:n perusteella tehty täsmennykset yksiköin nimiin, 26.3.2020 IK

Lännen palvelualue

Riistavuoren seniorikeskuksen palvelukeskus
Hopeatien palvelutalon Pohjois-Haagan palvelukeskus
Kannelmäen palvelutalon palvelukeskus
Munkkiniemen palvelutalon palvelukeskus

Samalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia toimipaikkojen sulkemisesta.
HL:n 51 §:n perusteella tehty täsmennys suljettaviin yksiköihin, 26.3.2020 IK

Samalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia seniorikeskusten avointen palvelukeskusten sulkemisesta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kansliapäällikkö päätti 13.3.2020 § 57, että sosiaali- ja terveystoimialan seniorikeskusten avoimet palvelukeskukset
suljetaan 16.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Kaikki päätöksessä mainitut toimipisteet suljetaan osana COVID-19 -koronavirukseen varautumisen toimenpiteitä.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Etelän palvelualue

Idän palvelualue

Lännen palvelualue

Pohjoisen palvelualue

Tukipalvelut

Viestintäpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566