Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

17.03.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

18 §

Kotihoidon lääkäripalvelujen suorahankinta

HEL 2020-002567 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia lääkäripalvelut kotihoidon lääkäripalvelujen käyttöön Hungry Wolf Dining Club Oy:lta.

Palvelut hankitaan sopimuksen allekirjoituksesta 31.08.2020 asti. Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 88 000 euroa (alv 0 %) kuudelta kuukaudelta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen kotihoidon lääkäripalveluissa tarvetta lääkäripalveluille. Puitesopimuksen (HEL2016-006352) kumppanit eivät ole pystyneet tuottamaan tarvittavaa palvelua. Hungry Wolf Dining Club Oy todettiin markkinakartoituksen ja tarjouksen perusteella ainoaksi soveltuvaksi palveluntuottajaksi tuottamaan palvelua.

Hankittava palvelu on hankintalain tarkoittamaa sosiaali- ja terveyspalvelua eikä hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo ylitä hankintalain kynnysarvoa. Kyseessä on suorahankinta, jossa ei sovelleta hankintalakia.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 4.2.2020 § 19.

Lisätiedot

Jonne Sirola, ylilääkäri, puhelin: 310 76430

jonne.sirola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hungry Wolf Dining Club Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankinta

Kotihoidon lääkärit

Helsingin sairaala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566