Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

17.03.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

17 §

Helsingin sairaalan toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistamiset kesällä 2020

HEL 2020-002470 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti Helsingin sairaalan toimipisteiden tilapäisistä sulkemisista ja toiminnan supistamisista kesällä 2020 seuraavasti:

Palliatiivinen poliklinikka, Suursuonlaita 3 B, 00630 Helsinki, pidetään suljettuna 29.6. - 26.7.2020. Potilaat ohjataan ottamaan tarvittaessa yhteyttä oman alueensa kotisairaalaan.

Geriatrian poliklinikka, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, S-porras, 1. kerros, 00250 Helsinki, pidetään suljettuna 20.7. - 31.7.2020. Tämä koskee poliklinikan vastaanotto- ja muistikoordinaattoritoimintaa.

Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto, Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, P-porras, 2. krs, 00250 Helsinki, pidetään suljettuna 6.7. - 31.7.2020.

Laakson apuvälinepalvelut, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, S-porras ja V-porras, 00250 Helsinki, palvelee kesällä arkisin klo 8-16, eikä ole avoinna 1.6.-31.8.2019 keskiviikkoisin klo 16-18.

Samalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen ja paikkamäärien muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen sekä toiminnan ja aukioloaikojen supistamisen syynä on kesäloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve ja henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Helsingin sairaala

 

Viestintäpalvelut

 

Tukipalvelut

 

Tilastopalvelut

 

Turvallisuuspäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566