Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

06.03.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

15 §

Kotihoitopäällikön viran täyttäminen, keskinen kotihoitoyksikkö, työavain SOTE-03-13-20

HEL 2020-002448 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sairaanhoitajan (YAMK) ja ammatillisen opettajan tutkinnon suorittaneen ********** keskisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön virkaan (vakanssinumero 026829, toimintayksikkö 397220, työpiste 100009) 1.4.2020 lukien 4552,46 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Virkaan otetun ei tarvitse esittää työterveyshuollon antamaa selvitystä terveydentilastaan, koska hän on esittänyt selvityksen jo aiemmin.

Päätöksen perustelut

Keskisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön virka tuli avoimeksi 1.12.2017 viranhaltijan jäätyä eläkkeelle.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan keskisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön ottaa virkaan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Kotihoitopäällikkö vastaa yksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä taloudesta. Kotihoitopäällikkö johtaa hyvin monialaista ja monien toimijoiden palveluista koostuvaa toiminta-aluetta analysoimalla yksikön toimintaa ja tuotettuja palveluja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen näkökulmista.

Tehtävä edellyttää johtamisosaamista sosiaali- ja terveydenhuollon strategisessa johtamisessa ja henkilöstöjohtamisessa, yksikön talouden johtamista ja toimimista erilaisissa verkostoissa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja taitoja johtaa muutosta.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kotihoitopäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 24.1.-10.2.2020 (SOTE 03-13-20). Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä TE-palvelujen sivuilla, Oikotiellä, Duunitorilla ja LinkedIn sosiaalisen median kanavassa. Helsingin Sanomissa ilmoitus oli 26.1.2020.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän päätöksen liitteenä 1.

Hakijoista 11 täytti kaikki virkaan vaaditut kelpoisuusehdot. Yhdellä hakijalla oli vaadittu koulutus, mutta ei johtamiskokemusta ja yhdellä hakijalla oli johtamiskokemusta, mutta ei vaadittavaa koulutusta.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä: ********** ********** ja ********** Haastattelut pidettiin 13.2.2020 ja 17.2.2020. Haastattelijoina olivat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja ********** palvelualueen johtaja ********** ja 13.2.2020 haastatteluun osallistui myös työvoimasuunnittelija **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. ********** Hänen vahvuutensa ovat itseohjautuvuus, sinnikkyys ja helppo lähestyttävyys esimiehenä.

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. ********** Hänen vahvuutensa ovat Helsingin kaupungin kotihoidon tuntemus sekä määrätietoisuus ja organisointikyky kotihoidon lähiesimiestehtävässä.

********** on koulutukseltaan sairaanhoitaja (YAMK). Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan tutkinnon. ********** Hänen vahvuutenaan on iäkkäiden ihmisten palvelujärjestelmän ja erityisesti kotihoidon hyvä tuntemus. Muita vahvuuksia ovat vankka kokemus vastaavasta tehtävästä sekä hyvät tulokset kotihoidon johtamisessa.

Hakemuksen, haastattelun ja aiemman kotihoitoon liittyvän työkokemuksen perusteella ********** ja ********** ohjattiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Koulutuksen, työ- ja johtamiskokemuksen, hakuasiakirjojen sekä haastattelussa ja henkilöarvioinnissa osoitetun soveltuvuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset keskisen kotihoitopäällikön viran hoitamiseen.

Lisätiedot

Arja Peiponen, etelän palvelualueen johtaja, puhelin: 310 43180

arja.peiponen(a)hel.fi

Liitteet

1

hakijalistaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Henkilöstöasiantuntijat

Etelän palvelualue

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566