Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

03.03.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

14 §

Laakson sairaalan osastojen 2, 3, 4 ja 6 sairaansijojen tilapäinen vähentäminen ajalla 11.3.-3.5.2020

HEL 2020-002553 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että Laakson sairaalan osastoilta 2, 3, 4 ja 6 vähennetään ajalla 11.3.-3.5.2020 yhteensä 14 sairaansijaa lääkäri- ja hoitajavajeen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Laakson sairaalassa on pitkään jatkunut lääkärivaje. Lisäksi osastoilla 2, 3, 4 ja 6 on tällä hetkellä vajetta myös sairaanhoitajien sijaisista.

Lääkäri- ja hoitajavajeen vuoksi vähennetään tilapäisesti ajalla 11.3.-3.5.2020 Laakson sairaalan osastolta 2 kolme (3) sairaansijaa, osastolta 3 kolme (3) sairaansijaa, osastolta 4 neljä (4) sairaansijaa ja osastolta 6 neljä (4) sairaansijaa eli yhteensä 14 sairaansijaa.

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 9.10.2019 (297 §) hyväksymän Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun (4 §:n 1 kohdan) perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Taina Hammarén, vs. ylilääkäri, puhelin: 310 47407

taina.hammaren(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Helsingin sairaala

 

Viestintäpalvelut

 

Tukipalvelut

 

Tilastopalvelut

 

Potilasohjaustiimi

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566